Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mazdzilnas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.novembrī plkst.11:30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mazdzilnas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310020532, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020036, platība 0,15 ha.

Izsoles sākumcena 320 EUR, izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 32 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.18:00.

Izsoles noteikumi