Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kokaudzētavas iela 3”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.novembrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kokaudzētavas iela 3”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040497, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040399, platība 1,9507ha. 

Izsoles sākumcena 13700 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1370 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi