Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Grīvas skola”-5, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.novembrī plkst.9.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Grīvas skola”-5, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000235, kas sastāv no dzīvokļa 80,3m² platībā, kopīpašuma 803/2928 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54920020104001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020104 un 570/2280 domājamām daļām  no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020104002. 

Izsoles sākumcena 631 EUR. Izsoles solis 50 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 63,10 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.novembrim plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26261569.

Izsoles noteikumi