Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mežainīši”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

07.10.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.novembrī plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mežainīši”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920010491, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920010397, platība 1,11ha. 

Izsoles sākumcena 1500 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 150 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi