Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Zaļzemītes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

08.10.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.novembrī plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Zaļzemītes”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900040149, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 12,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900040149. 

Izsoles sākumcena 92200 EUR, izsoles solis 3000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 9220 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi