Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grīvas skola”-5, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 9.februārī plkst.9.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grīvas skola”-5, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54929000235, kas sastāv no dzīvokļa 80,3 m2 platībā un kopīpašuma 803/2928 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54920020104001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020104 un 570/2280 domājamām daļām  no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020104002.

Izsoles sākumcena ir 260  EUR (divi simti sešdesmit euro), izsoles solis ir 10 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 26 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu dalībai izsolē jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.februārim plkst. 16.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26261569.

Izsoles noteikumi