Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Tālaviņas” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

31.05.2021

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 22.jūlijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Tālaviņas” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54740090097, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības 9,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740090621.

Izsoles sākumcena 57900 EUR, izsoles solis 2000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5790 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu sesavaspp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8.jūlija plkst.12:00.

Izsoles noteikumi