Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Raču lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.jūlijā plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Raču lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54960010053, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960010053. 

Izsoles sākumcena 19300 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1930 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un par dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu zaleniekupp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 6.jūlijam plkst.16:00.

Izsoles noteikumi