Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stacijas iela 4”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

06.07.2021

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Stacijas iela 4”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54740050020, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 0,271 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740050074. 

Izsoles sākumcena 2686 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 268,60 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu sesavaspp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10. augusta plkst.12:00.

Izsoles noteikumi