Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Jaunliepiņu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Jaunliepiņu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900030320, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 2,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900030218.

Izsoles sākumcena 21900 EUR, izsoles solis 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2190 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu  vilcespp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10. augusta plkst.12:00. 

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāiesniedz līdz  2021. gada 10. augusta plkst.12.00.

Izsoles noteikumi