Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Mazpērlītes”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.augustā plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mazpērlītes”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54310030046, kas sastāv no zemes vienības 7,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030114, tai skaitā 7,18 mežaudze.

Izsoles sākumcena 9300 EUR, izsoles solis 300EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 930 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu kalnciemapp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 9.augusta plkst.18.00.