Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Liepu lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 12.augustā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu  mutisko izsoli nekustamam īpašumam „Liepu lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110020, kas sastāv no neapbūvētas  zemes vienības 2,46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110168. 

Izsoles sākumcena 18500 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1850 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu  jaunsvirlaukaspp@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 9.augusta plkst.17:00.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāiesniedz līdz  2021.gada 9.augusta plkst.17:00.

Izsoles noteikumi