17.05.2022.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Sēnītes” Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Sēnītes”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54820010685, kas sastāv no zemes vienības 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820010685 un mežaudzes.

Pirmās izsoles sākumcena – 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro).

Izsoles solis – 100,00  EUR (viens simts euro).

Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas  130,00 EUR               (viens simts trīsdesmit euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Jelgavas novada pašvaldības kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246, ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma Sēnītes, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalības maksa  50,00 EUR (piecdesmit euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Jelgavas novada pašvaldības kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246, ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma Sēnītes, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, izsoles dalības maksa”.

Maksa par dalību izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 25.janvāra pl.13.00 līdz 2022.gada 14.februārim 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 25.janvārī pl.13.00 un noslēdzas 2022.gada 24.februārī pl.13.00.