17.05.2022.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašums “Pienenes” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Pienenes”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54860130723, kas sastāv no zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130276, zemes vienība izvietota teritorijā ar īpašiem nosacījumiem – dabas parka “Svētes paliene” dabas lieguma zonā. 

Pirmās izsoles sākumcena – 960,00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro).

Izsoles solis – 50,00  EUR (piecdesmit euro).

Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas  96,00 EUR (deviņesmit seši euro). Nodrošinājuma samaksa veicama Jelgavas novada pašvaldības kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalības maksa  50,00 EUR (piecdesmit euro). Izsoles dalības maksa jāiemaksā Jelgavas novada pašvaldības kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246, ar norādi: “Nekustamā īpašuma “Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, izsoles dalības maksa”.

Maksa par dalību izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro) vietnes administratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Ja izsoles uzvarētājs izmanto valsts atbalstu aizdevuma veidā no akciju sabiedrības  „Attīstības finanšu institūcija Altum” - divu nedēļu laikā samaksā avansu 10 procentu apmērā un 10 darba dienu laikā no īpašuma tiesību uz  Nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā uz Pircēja vārda un hipotēkas nostiprināšanas uz akciju sabiedrības  „Attīstības finanšu institūcija Altum” vārda, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc šā līguma noslēgšanas, samaksā atlikušo pirkuma maksu, ko veido 90% no piedāvātās augstākās summas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 25.janvāra pl.13.00 līdz 2022.gada 14.februārim 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 25.janvārī pl.13.00 un noslēdzas 2022.gada 24.februārī pl.13.00.