17.05.2022.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Irbenes” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Irbenes”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520040322, kas sastāv no zemes vienības 0,4718 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520040321.

Izsoles sākumcena – 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro).

Izsoles solis - 100,00  EUR (viens simts euro).

Nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma nosacītās cenas 340,00 EUR (trīs simti četrdesmit euro). Nodrošinājums jāiemaksā Jelgavas novada pašvaldības kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246, ar norādi: “Nekustamā īpašuma Irbenes, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalības maksa  50,00 EUR (piecdesmit euro). Izsoles dalības maksa jāiemaksā Jelgavas novada pašvaldības kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246, ar norādi: “Nekustamā īpašuma Irbenes, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, izsoles dalības maksa”.

Maksa par dalību izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro) jāiemaksā vietnes administratoram saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 25.janvāra pl.13.00 līdz 2022.gada 14.februārim 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 25.janvārī pl.13.00 un noslēdzas 2022.gada 24.februārī pl.13.00.