+A A
Pirmdiena, 25. Janvāris, 2021
Sigurds, Zigurds

Lauku partnerība "Lielupe" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai

06.01.2017

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta divās rīcībās:  Rīcībā Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, pieejamais finansējums 103 733.60 EUR un Rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, pieejamais finansējums 31120 EUR.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2017. gada 6. februārim līdz 2017. gada 6. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt Lauku partnerībā "Lielupe", Krišjāņa Barona ielā 40, Jelgavā.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams, kā arī projekts, kurā paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Konsultācijas par projekta iesniegumu sagatavošanu partnerības birojā Kr. Barona ielā 40, iepriekš piesakoties pa tālr. 26399946 vai e-pastu lielupe@partneribalielupe.lv.

Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji pieejama www.partneribalielupe.lv sadaļā Leader 2014-2020 http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader2020. Projekta iesnieguma veidlapa, normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs un citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.