Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Izsludināts 2017.gada projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā biedrībām un nodibinājumiem

22.02.2017

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. 

Kopā 2017. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

 • pilsoniskās sabiedrības / Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 EUR;
 • starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR;
 • mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR).

Konkursa mērķis: Veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ''Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību''.

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2017. gada 21. marts (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz plkst. 18:00).

Finansējums pieejams sekojošām aktivitātēm: 

 • informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
 • veicināt iedzīvotāju dalību pašvaldību vēlēšanās, rīkojot tikšanās ar potenciālajiem deputātu kandidātiem, pētot līdz šim paveiktos darbus un pašvaldību darbību;
 • organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
 • organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
 • organizēt pasākumus, kas veicina lokālpatriotismu;
 • savstarpējās izpratnes veidošana, stereotipu mazināšana, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;
 • veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību; 
 • sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; 
 • veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu. Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Arī nākamo gadu konkursus plānots izsludināt februārī, taču projektu ieviešana notiks līdz attiecīgā gada decembrim. No 2016. līdz 2018.gadam konkursiem kopā pieejami 72 000 EUR – finansējums, kas pieejams Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem. Konkursi tiek organizēti ciešā sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru.

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit: http://zemgalei.lv/view_60932_52271.html

2016.gada atbalstīto projektu apraksti pieejami- šeit

Lai Zemgales organizācijām palīdzētu sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, Zemgales NVO aicina uz individuālām konsultācijām gan Jelgavā, gan arī Jēkabpilī līdz pat 20. martam.  Zemgales NVO kontaktinformācija šeit - http://www.zemgalei.lv/view_56690.html