+A A
Trešdiena, 30. Septembris, 2020
Menarda, Elma, Elna

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Tolerance and quality inclusive education in school

 • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046963
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–30.09.2020.
 • Projekta mērķis: veicināt labās prakses izmantošanu rakstīt un lasītprasmes dažādībā; iekļaujošajā, emocionālajā un starpkultūru izglītībā.

Mathbuster

 • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA229-046967_1
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2018.–31.08.2020.
 • Projekta mērķis: ar inovācijām balstītām zināšanām izstrādāt pievilcīgāku matemātikas priekšmeta saturisko mācīšanos skolēniem un papildināt mācību programmu ar interaktīviem problēmu risināšanas uzdevumiem, līdzekļiem (e-grāmatas) un spēli izmantojot dažādas informācijas komunikācijas tehnoloģijas. Uzlabot motivāciju un mācību sasniegumu rezultātus skolēniem matemātikā, apzinot saistītās nozares profesijas dažādos uzņēmumos un iesaistot profesionāļus iegūt informāciju par profesijām.

Restarting adult learning skills throught new teaching methods (Adult ReStart)

 • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046972
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–31.10.2019.
 • Projekta mērķis: izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes izmantojot informācijas tehnoloģijas.

"Eco Echo"

 • Projekta nr.: 2017-2-LV02-KA105-001741
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2017 - 31.01.2018
 • Projekta mērķis: Veicināt jauniešu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, veidojot izpratni par vides un dabas aizsardzību un darba iespējām šajā jomā.

"Inception"

 • Projekta nr.: 2016-3-LV02-KA105-001440
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.01.2017 - 01.10.2017
 • Projekta mērķis: kapacitātes celšana personām, kas strādā ar NEET jauniešiem (jaunieši, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās), sociālā riska jauniešiem, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projektā iesaistītā mērķauditorija ir jaunatnes darbinieki, tajā skaitā pedagogi, jaunatnes līderi, izglītotāji, psihologi, kas pārstāv formālo un neformālo izglītības sistēmu un kuru ikdiena darba mērķauditorija ir jaunieši.

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

 • Projekts Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287
 • Ieviešanas laiks: 01.12.2017.-31.07.2019.
 • Projekta mērķis: Paaugstināt skolas iespējas, prestižu un starptautisko Eiropas dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports"  atbilstu darba tirgus prasībām Eiropā un citviet pasaulē; ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports" audzēkņu zināšanu un prasmju apguvi, lai uzlabotu nodarbinātību un viņu personīgo attīstību un pilnveidošanos; veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti/zināšanas profesionālās izglītības programmās "Restaurācija" un "Augkopība"; uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (angļu) un iepazīties ar dažādu valstu īpatnībām.

Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai

 • Projekts Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488
 • Ieviešanas laiks: 01.12.2016.-30.11.2017.
 • Projekta mērķis: izglītības iestāžu administratīvā personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu.

“FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports”

 • Projekts Nr. 2016-2859/001-001
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2018.
 • Projekta mērķis: ir veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību.

"Me&You - North&South" (Es&Tu – Ziemeļi&Dienvidi)

 • Projekts Nr. 2015-1-LV02-KA105-000638
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015.–01.04.2016.
 • Projekta mērķis: jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšana, sniedzot metodes darbam ar jauniešiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, “meiteņu un puišu grupas metode”, sociālo identitāti un iekļaušanu, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā kopienā (t.sk. Jelgavas novadā) darbā ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (tsk.pedogogiem).

Praktisko zināšanu pilnveidošana

 • Projekts Nr. 2016-LV01-KA102-022504
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2016.-30.04.2018.
 • Projekta mērķis: ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbinātību. Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās "Enerģētika un elektrotehnika" un "Augkopība". Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu). Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.

Jauniešu acis (Young Eyes)

 • Projekta numurs: 2014-1-NO02-KA200-000085
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. - 31.08.2016.
 • Projekta mērķis: ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem, kā arī paaugstināt lēmumu pieņēmēju un sabiedrības ieinteresēto pušu apziņu par jauniešu līdzdalību, kopienas attīstību, apkārtējās vides pievilcību

„Lets brake the ice with school”

 • Ieviešanas laiks: 01.09.2014.-31.08.2016.
 • Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu sasniegumus skolā, samazināt izglītojamo skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet skolu, atklāt talantus un spējas, līdz ar to palielinot mācību motivāciju.

Praktisko zināšanu pilnveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem

 • Projekta Nr. 2015-1LV01-KA102-013236
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2015. - 31.05.2016.
 • Projekta mērķi:
  • Ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu " Restaurācija" un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbināmību;
  • Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās " Restaurācija" un "Autotransports";
  • Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu);
  • Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija" un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.

Pedagogu tālākizglītība skolas starptautiskās sadarbības kapacitātes palielināšanai

 • Projekta Nr. 2015-1LV01-KA101-013226
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2015. - 31.05.2016.
 • Projekta mērķis: Paplašināt angļu valodas zināšanas un prasmes, paaugstināt savu kvalifikāciju, lai veiksmīgi izmantotu dažādus uzdevumus un aktivitātes, kuri atbilst jaunāko skolēnu mācīšanai.

„Body and Mind in Action”

 • Projekta Nr. LV-31-E35-2012-R3
 • Projekta Ieviešanas laiks: 11.02.2013. – 11.09.2013.
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt un iedrošināt jauniešus (un ne tikai) uzturēt veselīgu dzīvesveidu;
  • Attīstīt hobijus un jaunas intereses aktīvākam dzīvesveidam;
  • Veicināt dažādu valstu jauniešu savstarpējo izpratni.

„We like It international!”

 • Projekta numurs: Nr. LV-21-31-2013-R2
 • Projekta Ieviešanas laiks: 08.08.2013. – 05.09.2014.
 • Projekta mērķis:  popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un paaugstināt jauniešu un bērnu dzīves kvalitāti, nodrošinot interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Organizējot dažādas sporta un radošās aktivitātes, kā arī izbraukuma seminārus uz citiem Jelgavas novada pagastiem.

"Christmas inspirations"

 • Projekta Nr.: PL-11-234-2012-R3
 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.01.2013. - 28.02.2013
 • Projekta mērķis: starpkultūru dialoga veicināšana; pieredzes, zināšanu un prasmju apmaiņa; savstarpēja mācīšanās vienam no otra.

„For a BETTER FUTURE!”

 • Projekta nr. LV-13-E3-2012-R3
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2013. - 01.06.2014.
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību
  • Attīstīt vienotību un piederības izjūtu savai vietējai kopienai
  • Pievērst jauniešu uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un risinājumu noteikšanai
  • Veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī

„Fit for the future – the power of community”

 • Projekta Nr. DE-11-173-2012-R3
 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.02.2013 - 01.09.2013
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt jauniešu kolektīvo apziņu, atbildības apziņu;
  • Savu prasmju apzināšana, novērtēšana un papildināšana;
  • Veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī, lai rastu risinājumus mūsdienu izaicinājumiem.

„GPS - Green Power Support”

 • Projekta Nr. HU-11-E73-2012-R2
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2013 - 30.09.2013
 • Projekta mērķis: veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību, enerģijas taupīšanu, un resursu otrreizējo pārstrādi. Starptautiskās sadarbības veicināšana starp jauniešiem.