+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana

 • Projekta numurs: 19-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta mērķis: Baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana,  kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas šobrīd ļauj zvanu torņa iekštelpu apskati baznīcas apmeklētājiem. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.

Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas virziena norādes zīmju un informatīvā stenda izgatavošana

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000002 
 • Projekta mērķis: sakrālā tūrisma attīstība Latvijā un baznīcas darbības veidu popularizēšanai. Sakrālais tūrisms daļēji sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas tiek apmeklētas nevis reliģisku motīvu dēļ, bet gan lai iepazītu tās kā kultūras mantojumu. Lielvircavas baznīca – vecākā mūra baznīca Zemgalē .Vienotā rokoko stilistikā būvētā dievnama iekārta ir viena no savdabīgākajām Zemgalē. Lielvircavas luterāņu baznīca,  Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.5239.

Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000007
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšana sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā.
 • Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un, jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

 • Projekts Nr. 17-06-A00702-000125
 • Īstenošanas periods: 06.04.2018.-24.12.2018.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

 • Projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas laiks: 13.07.2017. – 13.07.2018.

Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2101-000002
 • Īstenošanas periods: līdz 2018.gada 26.oktobrim.
 • Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, radot pievilcīgu vidi ražošanas uzņēmumu attīstībai. Tādējādi piesaistīt cilvēkus laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijā, veicināt nodarbinātību (jaunu darba vietu darba radīšanu) un ekonomisko izaugsmi novadā.

Lielplatones muižas anambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2202-000001
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  07.06.2019.
 • Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku ''Vešūzis'', uzlabojot un nodrošinot tās   pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.

Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000004
 • Īstenošanas periods: 1.09.2016.-28.09.2018.
 • Projekta mērķis: restaurēt vietējā kultūrvēsturiskā pieminekļa jumtu, lai sekmētu tā ilgtspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību tā pilnveidošanā, kas paaugstinātu kultūras dzīvi tuvākajā apkaimē kopumā.

Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas periods: 28.09.2016.-27.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt vietējās kopienas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu un dažādošanu, attīstot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, kā arī nemateriālā kultūras un latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu.

Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000014
 • Īstenošanas laiks: 08.01.2017.-08.01.2018.
 • Projekta mērķis: uzstādīt 16 brīvdabas āra trenažierus 4 dažādās apdzīvotās vietās pagastos, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.

Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000017
 • Īstenošanas periods: 18.01.2017.-18.01.2018.
 • Projekta mērķis: labiekārtot aktīvās atpūtas zonu uzstādot 13 brīvdabas āra trenažierus Līvbērzes pagastā 3 dažādās vietās - Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas, Līvbērzes ciemā pie doktorāta un Vārpas ciemā pie Dienas centra "Vārpa", nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā. Šī projekta īstenošana veicinās ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.

Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000013
 • Īstenošanas periods: 10.01.2017.-09.01.2018.
 • Projekta mērķis: izbūvēt gājēju-velo celiņu apmēram 290 metru garumā un 2,5 metru platumā, Staļģenes ciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, nodrošinot ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma, kultūras un veselības pakalpojumu un produktu piedāvājumam ciemā.

Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000011
 • Īstenošanas periods: 1 gada laikā no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu - 09.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem veicot dīķa atjaunošanas darbus.

Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavas pagastā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000012
 • Īstenošanas periods: 10.01.2017-10.01.2018.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Sesavas pagasta Sesavas ciemā apgaismotu gājēju – velo celiņu

Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta ieviešanas laiks: 11.10.2016.-31.08.2017.
 • Projekta mērķis: attīstīt muižu, radot priekšnosacījumus efektīvai kultūras mantojuma izmantošanai, veicināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, radot apstākļus ilgtspējīgai sociāli ekonomiskajai attīstībai Jelgavas novadā.

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.09.2016.–07.09.2017.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā – Parka ielā.

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 15.09.2016.-02.10.2017.
 • Projekta mērķis: uzstādīt informācijas stendus septiņās Vilces pagasta vietās, novietot velostatīvus četrās pagasta vietās pie sabiedriskiem objektiem, un atjaunot Lielmātes avotiņu, tādā veidā veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu, uzlabot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Alternatīvas aprūpes pakalpojumu centra "Kamenītes" telpu vienkāršota atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.09.2016.–31.08.2017.
 • Projekta mērķis: sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centrā "Kamenītes" veicot papildus telpu vienkāršotu atjaunošanu.

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.09.2016.–05.09.2017.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu īstenošanu. Projekta īstenošanas laikā tiks iegādātas teltis 6x3 m un 3x3 m ar Jelgavas novada logo.

Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000006
 • Īstenošanas periods: 29.08.2016.-02.10.2017.
 • Projekta mērķis: izbūvēt gājēju ietvi Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, apmēram 700 metru garumā un 1,2 metru platumā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību ciemā, veicinot vietas potenciāla un pievilcības attīstību, un sabiedrībai nozīmīga objekta atjaunošanu.