+A A
Trešdiena, 2. Decembris, 2020
Sniedze, Meta

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Zaļās muižas pils logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-2-KMA048
 • Projekta ieviešanas laiks: 29.05.2017. –15.12. 2017.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Zaļās muižas pils centrālā rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni.

Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana

 • Projekta Nr.17/1-14.2/K 18
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017.
 • Projekta mērķis: atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu Jelgavas novada rokdarbniecēm tunikveida Zemgales krekla darināšanā.
 

Lielplatones muižas kungu nama glazētās podiņu krāsns restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-1-KMA066
 • Ieviešanas laiks: 03.04.2017.–15.12.2017. 
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas kungu namā vienīgās saglabātās krāsns restaurāciju.

Sesavas evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācija

 • Projekta Nr. 2016-3-KMA009
 • Projekta ieviešanas laiks: 28.11.2016.–30.10.2017.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Sesavas Ev. Lut. Baznīcas ērģeles, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales reģionā.

Klavieru iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2016-1-MDM-M02034
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2016. – 30.09. 2016.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu spēles – klavierspēle programmas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai,  izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.

Lielplatones muižas telpu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2016-2-KMA067
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.06.2016.–02.12.2016.
 • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas telpu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales reģionā.

Vilces muižas vēsturiskās ekspozīcijas izveide

Projekta Nr. 16/1-14.2/K 41
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–15.12.2016.
Projekta mērķis: apzināt specifisko Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu, sekmējot tā saglabāšanu, attīstību un pieejamību

Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeļu dienas”

 • Projekts Nr. 16/1-14.2/K39
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–30.11.2016.
 • Projekta mērķis: sekmēt Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, popularizējot un attīstot ērģeļmākslu Jelgavas novadā.

Lielplatones muižas ansambļa ēkas „Vešūzis” tehniskā projekta izstrāde – 2.kārta

 • Projekta Nr.16/1-14.2/K 40
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016. – 31.10.2016.
 • Projekta mērķis: izstrādāt Lielplatones muižas ansambļa ēkas ''Vešūzis'' tehnisko projektu (2. kārtu), sekmējot Zemgales kultūrvides attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2016-1-VIZ-M04001-P
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.04.2016.–30.09.2016.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt Jelgavas novada  vizuāli plastiskās mākslas izglītībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai.

Multi-mediālas performances

 • Projekta Nr. 2016-1-STP-M02054
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.04.2016.–01.08. 2016.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt profesionālās multi-mediālas mākslas pieejamību Latvijas reģionos, tādejādi, paaugstinot kultūrvides kvalitāti un nodrošinot Jelgavas novada un tās pierobežā (Jelgavas novads robežojas ar Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republikas Šauļu apgabalu) dzīvojošiem iedzīvotājiem iespēju baudīt augstvērtīgu profesionālās mākslas starpdisciplināru (māksla, mūzika, zinātne) performanci „Dabas koncertzāle”, kā arī  veicinot ambient (apkārtesošs; aptverošs; apkārtējs) mūzikas atpazīstamību dažādu vecuma kategoriju un sociālo līmeņu auditorijās.

Lielplatones muižas ansambļa ēkas tehniskā projekta izstrāde

 • Projekta Nr. 2015-3-KMA068
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.12.2015.–31.03. 2016.
 • Projekta mērķis:  Izstrādāt Lielplatones muižas ansambļa ēkas ''Vešūzis'' tehnisko projektu.

LAI TOP!!!

 • Projekta Nr. 15/1-14.2/K 42
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2015. –14.12.2015.
 • Projekta mērķis:  atbalstīt jaunrades deju autoru darbus, sekmējot Zemgales reģiona kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu.

Kalnciema-Klīves baznīcas saglabāšana

 • Nr. 2013-3-KMA077-P
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2013 – 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: izstrādāt baznīcas atjaunošanas tehnisko projektu.

Kalnciema – Klīves baznīcas jumta renovācija

 • Projekta Nr. 2014-2-KMA029-P
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2014. – 01.10.2014.
 • Projekta mērķis: projekta „Kalnciema – Klīves baznīcas jumta renovācija” ilgtermiņa mērķis ir veicināt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu un glābšanu no sabrukšanas. Kalnciema – Klīves baznīcas jumta renovācija atbilst Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa nolikuma mērķim veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Tiešais mērķis ir konstrukcijas izbūve Kalnciema – Klīves baznīcas jumta daļā.

Zemgales Deju Ķēniņa zaļumballe

 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.08.2014. – 31.12.2014.
 • Projekta mērķis: Viļa Ozola radošās daiļrades kultūrvēsturiskā izpēte un koncepcijas izstrāde jaunas tradīcijas ieviešanai Jelgavas novadā Viļa Ozola 95 gadadienu sagaidot.

Zemgales kultūrvides attīstība un popularizēšana

 • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.12.2014.
 • Projekta mērķis: popularizēt Zemgales gadskārtu tradīcijas, iesaistot vietējos iedzīvotājus un citus interesentus Jelgavas novadā. Mērķa sasniegšanā īpašu uzsvaru liekot uz  jauno paaudzi Latvijas tradīciju turpinātāju.

Zemgales kultūras vērtību saglabāšana

 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 31.12.2014.
 • Projekta mērķis: saglabāt un attīstīt Zemgalei raksturīgo tautas lietišķās mākslas priekšmetu darināšanas prasmes un tradīcijas, iesaistot Jelgavas novada iedzīvotājus.

Latviešu strēlnieku bataljona dibināšanas 100.gadadienas piemiņas pasākumi Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 15/1-14.2/K 44
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2015. –30.10.2015.
 • Projekta mērķis:  sekmēt iedzīvotāju ieinteresētību Latvijas nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atzīmējot Latviešu strēlnieku bataljona dibināšanas 100.gadadienu Jelgavas novadā.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

 • Projekta Nr. 2015-1-VIZ-M04031
 • Projekta ieviešanas laiks: 18.05.2015. –15.09.2015.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada  vizuāli plastiskās mākslas izglītībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai.