+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185
 • Ieviešanas laiks: 14.09.2020.-13.12.2021
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administrācijas, pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un Izglītības pārvaldes speciālistu profesionālā pilnveide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesu vadību, dažādojot paņēmienus un rīkus, atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, tādā veidā palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.

Nesteidzīga izglītība dabā (Eng: Slow down education in the nature)

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1
 • Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 01.11.2022.
 • Projekta mērķis: lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.

Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers)

 • Projekta numurs: 2020-1-FR01-KA229-080074_2
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.–31.08.2022.
 • Projekta mērķis: likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību

Learn IT

 • Projekta numurs: 2020-1-NO01-KA229-076543_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.- 31.08.2022.
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts ar mērķi: ieviest programmēšanu un skaitļošanu tradicionālajos skolas priekšmetos - sociālajās zinātnēs, matemātikā, svešvalodās, fiziskajā audzināšanā un dabaszinātnēs.

Matemātika pamatskolas skolotājiem (Eng: MathemaTIKs for Primary School Teachers)

 • Projekta numurs: 2019-1-PL01-KA201-065659
 • Ieviešanas laiks: 10.12.2019.–09.08.2022.
 • Projekta mērķis: attīstīt inovatīvus rīkus un metodes, lai atvieglotu un nodrošinātu motivējošu vidi matemātikas mācīšanā, ļaujot līdzsvarot algoritmisko un radošo spriešanas prasmju attīstīšanu ne tikai mūsu valstī, bet visas Eiropas kopienas līmenī.

Erasmus+ projekts “What’s your c@de?”

 • Projekta numurs: 2019-1-SE01-KA229-060477_5
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021.
 • Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu prasmes tehnoloģiju izmantošanā, motivējot skolēnus meklēt, izzināt un kritiski izvērtēt dažādus informācijas avotus; uzlabot savas matemātikas zināšanas un algoritmisko domāšanu, praktizējot un uzlabojot  svešvalodu zināšanas, novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap

 • Projekta numurs: 2019-1-UK01-KA229-061373_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021.
 • Projekta mērķis: stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām; apmainīties ar pieredzi un labu praksi, izmantojot mācības un seminārus; sagatavot speciālistus, lai tie labāk spētu identificēt izglītojamos ar runātprasmes problēmām, risinātu viņu individuālās vajadzībās; sekmēt skolas spēju uzlabot izglītojamo runātprasmes.

Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school

 • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA201-060361
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2019.-30.04.2021.
 • Projekta mērķis: veicināt labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides radīšanā, lai novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.
 
 

Mācīties darot

 • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA101-060140
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2019.–31.05.2021.
 • Projekta mērķis: pilnveidot pedagoģiskā personāla prasmes. Apmainīties ar iekrāto darba pieredzi un zināšanām ar pedagogiem citās Eiropas Savienības valstīs. Veicināt nākotnes skolēnu un pedagogu apmaiņu.

Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei (Educated Teachers for Our Future)

 • Projekts Nr. 2018-LV01-KA101-046779
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2019.-30.09.2020 (14 mēneši)
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un klases audzinātāju profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesa vadību, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes

Ekspertu nodrošināšana būvniecības nozarē (eng: Securing of Experts in the Construction Industry)

 • Projekts Nr. 2018-1-1DE02-KA202-005210
 • Ieviešanas laiks: 10/2018 – 12/2019
 • Projekta mērķi:
  • tīklošanās ar profesionālajām skolām, asociācijām, būvniecības kompānijām un kamerām;
  • svarīgu kvalifikācijas problēm-jautājumu apzināšana un risināšana digitalizācijas kontekstā;
  • mērķu definēšana follow-up projektam.

Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business

 • Projekta numurs: 2018-1-PL01-KA229-050770_4
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2018.–31.08.2020. (pagarināts līdz 28.02.2021.)
 • Projekta mērķis: Attīstīt skolēniem uzņēmējspējas un sociālās kompetences, iegūt praktisku informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu iepazīstot lokāla un starptautiska mēroga pieredzi, uzlabot svešvalodas zināšanas, paaugstināt motivācijas līmeni mācīties. Pedagogiem veicināt jaunu uzņēmējspēju, svešvalodu apgūšanas un apmācības metožu izstrādi aprobāciju.

Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai

 • Projekts Nr. 2018-LV01-KA101-046779
 • Ieviešanas laiks: 06.08.2018.-30.05.2020.
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administratīvā personāla, metodisko apvienību vadītāju un atbalsta personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu  un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.