Pirmdiena, 17. Janvāris, 2022
Tenis, Dravis

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē

Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē

 • Projekta Nr.: 2021-1-LV01-KA122-VET-000017277
 • Ieviešanas laiks: 03.10.2021. – 03.04.2023.
 • Projekta mērķis: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas attīstības sekmēšana, tās profesionālo izglītības programmu pedagogu profesionālā pilnveide, apmainoties ar paraugpraksi un ieviešot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Audzēkņu, neseno absolventu stažēšanās starptautiskā vidē, lai attīstītu ar darbu saistītas prasmes, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū, kā arī transversālās prasmes.
Living and learning in natural and green environment

Living and learning in natural and green environment

 • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.-30.09.2023.
 • Projekta mērķis: veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Sešu valstu “Eko” skolu projektā dalībnieki iegūs zināšanas par konkrētās valsts “zaļo virzienu”, dabas īpatnībām un pārvaldību, kā arī tiks apgūta vietējo un ārzemju partneru pieredze un atbilstoši ieviesta apmācībās.
Ceļā uz pašvadītu mācīšanos (ENG: On The Way To Self Directed Learning)

Ceļā uz pašvadītu mācīšanos (ENG: On The Way To Self Directed Learning)

 • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.–30.04.2023.  
 • Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest inovatīvus mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztveres tipiem, uztveres īpatnībām un mācīšanās stiliem, kā arī veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu tālmācībā, tādējādi stiprinot skolotāju zināšanas un mazinot izglītojamo risku pamest mācības
Viedā skola restaurācijā un būvniecībā

Viedā skola restaurācijā un būvniecībā

 • Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA226-VET-094520
 • Ieviešanas laiks: 02.05.2021. – 31.03.2023.
 • Projekta mērķis: digitālās stratēģijas izveide profesionālām izglītības iestādēm un virtuālo apmācību uzsākšana restaurācijā un būvniecībā, lai paaugstinātu sadarbības partneru kapacitāti attālinātu un kombinētu apmācību īstenošanā.
Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā

Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185
 • Ieviešanas laiks: 14.09.2020.-13.12.2022.
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administrācijas, pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un Izglītības pārvaldes speciālistu profesionālā pilnveide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesu vadību, dažādojot paņēmienus un rīkus, atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, tādā veidā palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.
Nesteidzīga izglītība dabā (Eng: Slow down education in the nature)

Nesteidzīga izglītība dabā (Eng: Slow down education in the nature)

 • Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA229-077522_1
 • Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 01.11.2022.
 • Projekta mērķis: lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.
Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers)

Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers)

 • Projekta numurs: 2020-1-FR01-KA229-080074_2
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.–31.08.2022.
 • Projekta mērķis: likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību
Learn IT

Learn IT

 • Projekta numurs: 2020-1-NO01-KA229-076543_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2020.- 31.08.2022. (pagarināts līdz 31.08.2023.)
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts ar mērķi: ieviest programmēšanu un skaitļošanu tradicionālajos skolas priekšmetos - sociālajās zinātnēs, matemātikā, svešvalodās, fiziskajā audzināšanā un dabaszinātnēs.
Matemātika pamatskolas skolotājiem (Eng: MathemaTIKs for Primary School Teachers)

Matemātika pamatskolas skolotājiem (Eng: MathemaTIKs for Primary School Teachers)

 • Projekta numurs: 2019-1-PL01-KA201-065659
 • Ieviešanas laiks: 10.12.2019.–09.08.2022.
 • Projekta mērķis: attīstīt inovatīvus rīkus un metodes, lai atvieglotu un nodrošinātu motivējošu vidi matemātikas mācīšanā, ļaujot līdzsvarot algoritmisko un radošo spriešanas prasmju attīstīšanu ne tikai mūsu valstī, bet visas Eiropas kopienas līmenī.
What’s your c@de?

What’s your c@de?

 • Projekta numurs: 2019-1-SE01-KA229-060477_5
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021. (pagarināts līdz 31.08.2022.)
 • Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu prasmes tehnoloģiju izmantošanā, motivējot skolēnus meklēt, izzināt un kritiski izvērtēt dažādus informācijas avotus; uzlabot savas matemātikas zināšanas un algoritmisko domāšanu, praktizējot un uzlabojot  svešvalodu zināšanas, novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.
Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)

Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)

 • Projekta numurs: 2019-1-UK01-KA229-061373_3
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2021. (dēļ Covid-19 pagarināts līdz 31.08.2022.)
 • Projekta mērķis: stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām; apmainīties ar pieredzi un labu praksi, izmantojot mācības un seminārus; sagatavot speciālistus, lai tie labāk spētu identificēt izglītojamos ar runātprasmes problēmām, risinātu viņu individuālās vajadzībās; sekmēt skolas spēju uzlabot izglītojamo runātprasmes.
Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei (Educated Teachers for Our Future)

Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei (Educated Teachers for Our Future)

 • Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060112
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2019.-30.09.2020 (pagarināts līdz 30.09.2021.)
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un klases audzinātāju profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesa vadību, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes