Svētdiena, 16. Janvāris, 2022
Lida, Lidija

Eiropas Sociālais fonds

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

 • Projekts Nr. 8.5.1./6-12.1.3./606
 • Ieviešanas laiks: 27.01.2017.-31.08.2023.
 • Projekta mērķis: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 • Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 03.2017.–12.2022.
 • Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”

Projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”

 • Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/033
 • Īstenošanas laiks: 17.05.2017.-16.05.2023.
 • Projekta mērķis:  Projekta mērķis ir iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maņai īstenojot veselibas veicināšanas un slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 • Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2017. – 31.05.2021.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 • Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
 • Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Kompetenču pieeja mācību saturā

Kompetenču pieeja mācību saturā

 • Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002
 • Īstenošanas laiks: 17.10.2016.–16.10.2021.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 • Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
Projekts "PROTI un DARI!"

Projekts "PROTI un DARI!"

 • Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001
 • Ieviešanas laiks: 10.2016.-31.12.2021
 • Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Atver sirdi Zemgalē

Atver sirdi Zemgalē

 • Ieviešanas laiks: 01.07.2015. – 31.12.2023. 
 • Projekta mērķis:  Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.