Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Projekts "PROTI un DARI!"

Drukāt
 • Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001
 • Ieviešanas laiks: 10.2016.-31.12.2021
 • Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Finansējuma saņēmējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbības partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Atbildīgā iestāde: Izglītības un zinātnes ministrija

Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

MĒRĶA GRUPAS JAUNIETIM PAREDZĒTAIS ATBALSTS:

 1. Tiks veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiks izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
 3. Tiks noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. Tiks īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 h mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • formālās un ikdienas mācīšanās;
  • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
  • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  • brīvprātīgā darba aktivitātes;
  • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Projekta finansējums: 153 291,60 EUR

Pieejamā sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota vai Projektā iesaistāmo Mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits līdz 31.10.2018. - 98 jaunieši.

Publicitāte:

Projekta koordinators:
Inese Skromane
Tālr. 26547814
inese.skromane@jelgavasnovads.lv