+A A
Ceturtdiena, 29. Oktobris, 2020
Laimis, Laimonis, Elva, Elvijs, Elvis

Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Drukāt

Publicēts: 07.05.2020.

Jelgavas novada dome 2020.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, 46.§​) "Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmumā "Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam 3.0 redakcijas nodošanu pilnveidošanai".

Atbilstoši šim lēmumam tiek veikta teritorijas plānojuma pilnveidošana un 4.0 redakcijas izstrāde.


Publicēts: 16.12.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2019.gada 11.decembrī izdevis rīkojumu Nr. 1-2/153 "Par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu​" 


Publicēts: 11.09.2019.

Informatīvais ziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu


Publicēts: 05.09.2019.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.pantu un 25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87., 88.1. un 91. punktu, Jelgavas novada dome nolemj:

 • Izdot saistošos noteikumus Nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa ”.
 • Ar saistošo noteikumu Nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošanas uzsākšanas dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra  saistošos noteikumus Nr.14 „Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 „ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļa” / 2019.gada 28.augusts (protokols Nr.15, 20.§)

Grafiskā daļa:

 


Publicēts: 17.06.2019.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcijas (3.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta publiskās apspriešanas sanāksmes protokols:


Publicēts: 07.06.2019.

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 29. maija sēdes lēmumu ( prot. Nr. 9 , 34 §.) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (3.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai.

Plānojuma dokumenti

Grafiskā daļa:

 


Publicēts: 07.06.2019.

Ziņojums par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai norādīšanu

Ziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk– teritorijas plānojums) 2019.-2033. gadam izstrādi sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu un kopā ar teritorijas plānojuma 2.redakcijas papildināšanai izskatīšanai Jelgavas novada domei. Ziņojumā iekļauts apkopojums:

 • par fizisko/juridisko personu saņemtajiem priekšlikumiem, kas saņemti sabiedriskās apspriešanais laikā;
 • par saņemtajiem institūciju atzinumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols


Publicēts: 01.03.2019.

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 27. februāra sēdes lēmumu ( prot. Nr.2, 11§) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (2.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcija tiek nodotas publiskai apspriešanai.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Jelgavas novada teritorijas plānojums 2019.-2033.gadam.

Plānojuma dokumenti

Grafiskā daļa:

 


Jelgavas novada dome 2018. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas papildināšanu. Tam par pamatu bija:

 1. saņemtie privātpersonu un juridisko personu iesniegumi par dažādu priekšlikumu iekļaušanu jaunajā teritorijas plānojumā: funkcionālā zonējuma maiņu, ciemu robežu maiņu u.c.;
 2. dažādu institūciju atzinumi.

Tā kā no novada iedzīvotāju puses tikai iesniegti vairāki ierosinājumi par ciema robežu samazināšanu, tad Jelgavas novada pašvaldības speciālisti pārskatīja atkārtoti visu ciemu robežas un vienojās, ka robežas būtu vēl jāsamazina salīdzinot ar izstrādāto 1. redakciju.

Lauku teritorijā jaunu apdzīvotu vietu attīstība netiek plānota, bet jānostiprina novada un vietējās nozīmes apdzīvojuma centri kā pakalpojumu sniedzēji un apdzīvojumam pievilcīga vide. Šo centru izvietojuma blīvums ir vienmērīgs un pietiekams, lai visiem novada iedzīvotājiem būtu ērti sasniedzami pašvaldības pakalpojumi un komercpakalpojumi.

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā ciemu robežas ne reti noteiktas, mākslīgi palielinot plānotās apbūves platības un ciemam pievienojot lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nosakot kā savrupmāju vai cita veida apbūves teritorijas. Lielākajai šo teritoriju daļai nav pieejama ielu infrastruktūra un komunikāciju tīkli, to izbūvei nav ekonomiska pamatojuma un pašvaldības finanšu resursu. Iekļaujot ciema teritorijā šādas zemju platības ar vai bez viensētu apbūves, tiek ierobežotas arī zemju īpašnieku iespējas attīstīt savu saimniecību vai uzsākt ražotnes izveidi.

Izstrādes laikā tika uzstādīts mērķis – izvērtēt teritoriju plānojumos noteiktās ciemu robežas un to lietderību. Jelgavas novadā kopumā ir trīsdesmit četri ciemi. Izvērtējot esošās ciemu robežas, tika ņemts vērā esošais apdzīvojums un tā intensitāte, esošās un plānotās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas teritorijas, esošā un tuvākajā nākotnē plānotā ceļu/ielu infrastruktūra, tās izbūve, inženiertehnisko komunikāciju tīkli un to attīstības perspektīvas.

Jaunajā teritorijas plānojumā paredzēts mainīt pārsvarā visu ciemu robežas­­­, izņēmumi ir Tušķu, Dorupes un Vecsvirlaukas ciemi, kuriem robežas tiek saglabātas tādas pašas kāds ir spēkā esošajā teritorijas plānojumā.

Visi ciemi saglabā ciemu statusu.

Plānojuma izstrādes gaitā no ciemu teritorijām maksimāli tika izslēgtas neapbūvētas lauksaimniecības zemes, kas tiek izmantotas lauksaimnieciskajā ražošanā un apbūve nav paredzēta, tāpat tika pārskatītas perspektīvās apbūves teritorijas, kas šobrīd tiek izmantotas kā lauksaimniecības zemes un kur pārskatāmā nākotnē apbūve neattīstīsies.

Nr.p.k
Pagasts
Ciems
Robežu izmaiņas
1.
Valgundes pagasts
Valgunde
Vītoliņi
Tīreļi
Samazinās
Samazinās
Samazinās
2.
Kalnciema pagasts
Kalnciems
Kaļķis
Samazinās
Samazinās
3.
Līvbērzes pagasts
Līvbērze
Tušķi
Vārpa
Samazinās
Nemainās
Samazinās
4.
Glūdas pagasts
Dorupe
Zemgale
Nākotne
Viesturciems
Nemainās
Samazinās
Samazinās
Nemainās
5.
Svētes pagasts
Svēte
Jēkabnieki
Atpūta
Samazinās
Samazinās
Samazinās
6.
Platones pagasts
Platone
Lielvircava
Poķi
Samazinās
Samazinās
Samazinās
7.
Vircavas pagasts
Vircava
Oglaine
Mazlauki
Samazinās
Samazinās
Samazinās
8.
Jaunsvirlaukas pagasts
Mežciems
Staļģene
Dzirnieki
Vecsvirlauka
Kārniņi
Samazinās
Samazinās
Samazinās
Nemainās
Samazinās
9.
​Zaļenieku pagasts
Zaļenieki
Samazinās
10.
Sesavas pagasts
Sesava
Bērvircava
Samazinās
Samazinās
11.
Elejas pagasts
Eleja
Samazinās
12.
Lielplatones pagasts
Lielplatone
Sidrabe
Samazinās
Samazinās
13.
Vilces pagasts
Vilce
Ziedkalne
Samazinās
Samazinās

 

Ciemu robežas tika noteiktas pa zemes vienību kadastra robežām, bet vietās, kur zemes gabali ir ar lielām lauksaimniecības vai meža zemju teritorijām – to robežpunktiem vai dabīgām robežām (grāvji, meža mala un tml.).


Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes lēmumu ( prot. Nr.11, 14§) “ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcija tiek nodotas publiskai apspriešanai.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Jelgavas novada teritorijas plānojums 2018.-2033.gadam.

 

Plānojuma dokumenti

Grafiskā daļa:


2017.gada 28. jūnija Jelgavas novada domes sēdē domes deputāti pieņēma lēmumu par jaunu Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi.

Spēkā esošais Jelgavas novada teritorijas plānojums (TP) tika izstrādāts 2010. un 2011.gadā, stājās spēkā 2011.gada 30.novembrī. Izstrādes mērķis bija sagatavot vienotu teritorijas plānojumu visam novadam (līdz šim darbojās 13 atsevišķi plānojumi, izstrādāti dažādos laikos pie mainīgas likumdošanas). 

Kopš stājās spēkā Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.- 2023.gadam, ir notikušas daudz būtiskas izmaiņas, gan normatīvo aktu regulējumā, gan esošajā situācijā Jelgavas novadā:

 1. Izmaiņas normatīvajos aktos: 01.12.2011. stājās spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums; 01.08.2014. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.392. "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"; 01.05.2015. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"; 30.04. 2013. stājās spēka jauni MK noteikumi Nr.240 “Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
 2. Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam sējuma “Paskaidrojošā daļa” 4.5.nodaļa “Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība” nosaka, ka būtiski grozījumi teritorijas plānojumā ir tādi grozījumi, kas saistīti ar teritorijas attīstības plāna izmaiņām, vai skar vairāk, kā 5% novada teritorijas.

Laika posmā no 2011.gada 30.novembra Jelgavas novadā dažādu procesu rezultātā ir mainījusies teritorijas esošā situācija. Apbūves attīstības procesā pieņemti ekspluatācijā 720 būvobjekti, apmežošanas procesā apmežoti 74,32ha zemes, lielākoties Valgundes, Līvbērzes un Jaunsvirlaukas pagastos. Zemju apgūšanā saņemti vairāk kā 20 iedzīvotāju iesniegumi izmaiņu ierosināšanai TP, izstrādāti 271 zemes ierīcības projekti, izstrādāti 2 detālplānojumi, īstenošanā 3 detālplānojumi. Savukārt degradēto teritoriju rekultivācijas procesā nojauktas vairāk kā 10 bīstamas ēkas, rekultivēts "Grantiņu" karjers Svētes pagastā un uzsākta uzņēmējdarbība vairākās padomju mantojuma ēkās.

Teritorijas plānojuma mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.
 

Pielikumi:

 1. Lēmums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi
 2. Darba uzdevums Jelgavas novada Teritorijas plānojuma izstrādei
 3. Lēmums par teritorijas plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai
 4. Ziņojums par plānojuma izstrādi