+A A
Pirmdiena, 10. Decembris, 2018
Judīte, Guna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes lēmumu ( prot. Nr.11, 14§) “ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcija tiek nodotas publiskai apspriešanai.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Jelgavas novada teritorijas plānojums 2018.-2033.gadam.

 

Plānojuma dokumenti

Grafiskā daļa:


2017.gada 28. jūnija Jelgavas novada domes sēdē domes deputāti pieņēma lēmumu par jaunu Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi.

Spēkā esošais Jelgavas novada teritorijas plānojums (TP) tika izstrādāts 2010. un 2011.gadā, stājās spēkā 2011.gada 30.novembrī. Izstrādes mērķis bija sagatavot vienotu teritorijas plānojumu visam novadam (līdz šim darbojās 13 atsevišķi plānojumi, izstrādāti dažādos laikos pie mainīgas likumdošanas). 

Kopš stājās spēkā Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.- 2023.gadam, ir notikušas daudz būtiskas izmaiņas, gan normatīvo aktu regulējumā, gan esošajā situācijā Jelgavas novadā:

  1. Izmaiņas normatīvajos aktos: 01.12.2011. stājās spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums; 01.08.2014. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr.392. "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"; 01.05.2015. stājās spēkā jauni MK noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"; 30.04. 2013. stājās spēka jauni MK noteikumi Nr.240 “Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
  2. Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam sējuma “Paskaidrojošā daļa” 4.5.nodaļa “Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība” nosaka, ka būtiski grozījumi teritorijas plānojumā ir tādi grozījumi, kas saistīti ar teritorijas attīstības plāna izmaiņām, vai skar vairāk, kā 5% novada teritorijas.

Laika posmā no 2011.gada 30.novembra Jelgavas novadā dažādu procesu rezultātā ir mainījusies teritorijas esošā situācija. Apbūves attīstības procesā pieņemti ekspluatācijā 720 būvobjekti, apmežošanas procesā apmežoti 74,32ha zemes, lielākoties Valgundes, Līvbērzes un Jaunsvirlaukas pagastos. Zemju apgūšanā saņemti vairāk kā 20 iedzīvotāju iesniegumi izmaiņu ierosināšanai TP, izstrādāti 271 zemes ierīcības projekti, izstrādāti 2 detālplānojumi, īstenošanā 3 detālplānojumi. Savukārt degradēto teritoriju rekultivācijas procesā nojauktas vairāk kā 10 bīstamas ēkas, rekultivēts "Grantiņu" karjers Svētes pagastā un uzsākta uzņēmējdarbība vairākās padomju mantojuma ēkās.

Teritorijas plānojuma mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.
 

Pielikumi:

  1. Lēmums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi
  2. Darba uzdevums Jelgavas novada Teritorijas plānojuma izstrādei
  3. Lēmums par teritorijas plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai
  4. Ziņojums par plānojuma izstrādi