Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Lokālplānojumi

Drukāt
Publiskā apspriešanā

Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 16. §) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Informācija par publisko apspriešanu pieejama ŠEIT.

Izstrādē
 

Jelgavas novada dome 2021.gada 28.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Veļu tīrelis”, “Lejastīrelis” un “Purva ceļi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (protokols Nr.7, 18.§).


Jelgavas novada dome 2021.gada 24.martā pieņēma lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Upes lauks”, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,  sastāvā esoša zemes vienībai" (protokols Nr.6, 41.§).

Spēkā esošie

Jelgavas novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu apstiprināt lokālplānojumu Elejas ciema teritorijas daļai un izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs; www.elatvija.lv; LPKS “Latraps” un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:


Jelgavas novada dome 2021.gada 26.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.8, 17.§) apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā un izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 9.jūnijā un lokālplānojums ir īstenojams saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 17.augusta vēstuli Nr.15-2/7614.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:

Jelgavas novada dome 2021.gada 10.decembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.33,  29.§) apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā un izdot saistošos noteikumus Nr.22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 27.decembrī un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā minētās darbības.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi: