Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Lokālplānojumi

Drukāt

Jelgavas novada dome 2021.gada 26.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.8, 17.§) apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā un izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.


Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 9.jūnijā un lokālplānojums ir īstenojams saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 17.augusta vēstuli Nr.15-2/7614.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:

Jelgavas novada dome 2021.gada 28.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Veļu tīrelis”, “Lejastīrelis” un “Purva ceļi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (protokols Nr.7, 18.§).


Jelgavas novada dome 2021.gada 24.martā pieņēma lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Upes lauks”, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā,  sastāvā esoša zemes vienībai" (protokols Nr.6, 41.§).


Jelgavas novada dome 2021.gada 24.martā pieņēma lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54560020001, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560020213 daļai aptuveni 0,23 ha platībā" (protokols Nr.6, 21.§).


Jelgavas novada dome 2020.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā” (protokols Nr.12, 9.§). 


Jelgavas novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu apstiprināt lokālplānojumu Elejas ciema teritorijas daļai un izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs; www.elatvija.lv; LPKS “Latraps” un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi: