+A A
Piektdiena, 20. Oktobris, 2017
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lielplatones pagastā

06.03.2017. 11:44

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai šādos īpašumos:

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Lielvircavas pamatskola”

03.03.2017. 12:45

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Lielvircavas pamatskola’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0279), Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Vircavas parks”

03.03.2017. 09:03
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Vircavas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0324) Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
 

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

23.02.2017. 16:39

FEAD jeb Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds darbojas ar mērķi organizēt materiālo palīdzību trūcīgām ģimenēm Eiropas Savienības valstīs. Lai noskaidrot sabiedrības viedokli par fondu, Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli - jo īpaši iedzīvotājus, organizācijas, Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītas organizācijas.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”

23.02.2017. 11:16

23. februārī Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Elejas parks"

16.02.2017. 08:23

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sesavas pagastā

14.02.2017. 12:43

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

29.11.2016. 16:21

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5490 003 0259.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Valgundes pagastā

26.10.2016. 12:55

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos – ceļu malas, kuras nepieciešams atbrīvot no apauguma, lai atvieglotu grāvu, ceļu malu apsaimniekošanu un novērstu satiksmes bīstamību.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

24.10.2016. 17:30

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošā īpašumā “Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5452 006 0108. Koku ciršanas ierosinātājs – Glūdas pagasta pārvalde.

Pieņemts lēmums "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vilces iela 17, Svētes pagastā, Jelgavas novadā apstiprināšanu"

05.10.2016. 10:25

Ar Jelgavas novada domes 2016. gada 28. septembra lēmumu Nr.14. §17. apstiprināts detālplānojums un izdots administratīvais akts "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vilces iela 17, Svētes pagastā, Jelgavas novadā apstiprināšanu".

Lēmums par lokālplānojuma Elejas ciema teritorijai apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 10 "Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums" izdošanu

05.09.2016. 15:28

Jelgavas novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu apstiprināt lokālplānojumu Elejas ciema teritorijas daļai un izdot saistošos noteikumus Nr. 10 “Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums”.

Lēmums "Par lokālplānojuma Elejas ciema daļai pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu"

28.06.2016. 10:28

2016.gada 22.jūnijā Jelgavas novada dome pieņēma lēmumu “ Par lokālplānojuma Elejas ciema daļai pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu” ar kuru izsludināja lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu.

Lēmums "Par detālplānojuma teritorijai "Vilces iela 17" Svētes pagastā publisko apspriešanu"

28.06.2016. 10:16

Jelgavas novada dome 2016.gada 22.jūnijā pieņēma lēmumu (prot.nr.8.,26.§) "Par detālplānojuma teritorijai "Vilces iela 17" Svētes pagastā publisko apspriešanu". 

Lēmums "Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju"

01.06.2016. 14:19

2016.gada 25.maijā Jelgavas novada dome pieņēma lēmumu "Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju" ar kuru uzdeva lokālplānojuma izstrādātājam pilnveidot lokālplānojuma Elejas ciema teritorijas daļai redakciju saskaņā ar saņemtajiem institūciju un iedzīvotāju ierosinājumiem.

Jelgavas novada dome 2016.gada 30.martā pieņēma lēmumu (prot.nr.4., 4.§) „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vilces iela 17” Svētes pagastā darba uzdevuma termiņa pagarināšanu

12.04.2016. 15:24

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt esošā detālplānojuma grozījumus, precizējot apbūves zonu un iebrauktuvi zemesgabalā, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu/ ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan tai pieguļošajām teritorijām.

Jelgavas novada dome 30.marta sēdē apstiprinājusi lēmumprojektu, kas paredz nodot izstrādāto Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.03.2016. 21:15

Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam plānošanas dokumenta sabiedriskā apspriešana notiek no 18. aprīļa līdz 30. maijam.

Jelgavas novada dome 2016.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu (prot.nr.1., 1.§) „Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā 1.redakcijas publisko apspriešanu”

14.03.2016. 21:09

Lokālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ilgs no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 4.martam.

Paziņojums par SIA "BALTIC TRADE" iesnieguma* grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā pieņemšanu un sabiedrisko apspriešanu

29.12.2015. 21:08

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde paziņo, ka 08.12.2015. ir pieņemts SIA "BALTIC TRADE", reģ.Nr.40103262852,
iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.JE13IB0027 atkritumu apsaimniekošanas kompleksa darbībai Jelgavas novada Vircavas pagastā "Jaunceļmalās" (būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā).

Lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējumu

16.12.2015. 21:06

Lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējumu