+A A
Piektdiena, 20. Oktobris, 2017
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Paziņojums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

Drukāt
10.01.2014

2014.gada 30.septembrī SIA "RELS" ir izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr. 5 derīgo izrakteņu - smilts  ieguvei īpašumā "Kalnanšu karjers", Svētes pagastā, Jelgavas novadā smilts - grants un smilts atradnē "Ērmiķi" iecirknī "Kalnanšu karjers".

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība"

Likums Par zemes dzīlēm 16.pants - Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana, apturēšana, licences vai atļaujas anulēšana

(1) Valsts vides dienests pieņem lēmumu par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu vai apturēšanu, ja tas konstatē, ka tiek pārkāptas zemes dzīļu izmantošanas licences, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī tad, ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā rodas draudi cilvēka veselībai, videi vai īpašumam. Valsts vides dienesta lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ierosina zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniedzējam ierobežot vai apturēt zemes dzīļu izmantošanu, ja tās rezultātā tiek apdraudēti kultūras pieminekļi.

(3) Zemes dzīļu izmantošanas licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju tās izsniedzējs atceļ, ja licences vai atļaujas adresāts:

1) gada laikā no zemes dzīļu izmantošanas licences (izņemot licenci derīgo izrakteņu ieguvei) spēkā stāšanās dienas nav uzsācis zemes dzīļu izmantošanu;

2) triju gadu laikā no attiecīgās licences vai atļaujas spēkā stāšanās dienas nav uzsācis derīgo izrakteņu ieguvi (izņemot ogļūdeņražu ieguvi);

3) izmanto zemes dzīles tādā veidā, kāds nav noteikts zemes dzīļu izmantošanas licencē;

4) atkārtoti pārkāpj normatīvo aktu prasības attiecībā uz zemes dzīļu izmantošanu un aizsardzību vai zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas nosacījumus.

(4) Valsts vides dienesta lēmumu par zemes dzīļu izmantošanas licences atcelšanu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Pašvaldības lēmumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā “Par pašvaldībām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Iesnieguma iesniegšana šajā pantā noteiktā lēmuma par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu vai apturēšanu vai zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu apstrīdēšanai vai pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda lēmuma atcelšanu, spēkā esamību vai atzīšanu par prettiesisku neaptur šā lēmuma darbību.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.07.2010.)