Svētdiena, 23. Janvāris, 2022
Strauta, Grieta

Aktualitātes

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti kulta ēkas būvniecības iecerei Salgales pagastā

21.01.2022. 15:32

Noslēdzoties sabiedriskās apspriešanas periodam attiecībā par būvniecības ieceri Jelgavas novada Salgales pagastā būvēt krematoriju, Jelgavas novada Būvvalde apkopojusi  rezultātus. Procentuāli iedzīvotāju noskaņojums vērtējams negatīvi, jo no 211 iesūtītajām aptaujas anketām 57% jeb 120 aptaujas dalībnieki iestājas pret krematorijas celtniecību.

Piedalies Jelgavas novada simbolikas izstrādē!

14.12.2021. 10:10

Jelgavas novada pašvaldība aicina ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma iesaistīties ideju bankā – līdz 15. janvārim paust savas domas, kādus simbolus, vērtības, elementus būtu nepieciešams iekļaut, atspoguļot jaunajā Jelgavas novada simbolikā – Jelgavas novada ģerbonī.

Aptauja par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

03.12.2021. 09:20

Projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība veic anketēšanu, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Latvijas valstspilsētās un novados 2021. gadā. 

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

12.08.2021. 07:58

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, tāpēc iedzīvotāji aicināti līdzdarboties savu teritoriju attīstības plānošanā, piedaloties aptaujā.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

06.08.2021. 14:00

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

02.07.2021. 13:20

Ar Ozolnieku novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu Nr.2 (prot.Nr.16) atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54440020192, “Upes Stēgas”, Cenās, Cenu pagastā, un apstiprināts darba uzdevums Nr.D-2021-3.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Vide, klimats, enerģētika" videoieraksts

07.05.2021. 10:55

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Atvērta un vieda pašvaldība" videoieraksts

07.05.2021. 09:06

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Paziņojums par SIA “Laflora” plānotā vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

30.04.2021. 08:22

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novads un Jelgavas pilsēta

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Kvalitatīva dzīves vide" videoieraksts

28.04.2021. 09:14

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Sociālais atbalsts, veselība un labklājība" videoieraksts

23.04.2021. 11:16

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Izglītība un sports" videoieraksts

21.04.2021. 13:04

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Aicina paust viedokli par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem atkritumu poligonā “Brakšķi”

20.04.2021. 12:29

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. SPRK ir uzsākusi tarifu projekta vērtēšanu.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Tūrisms un uzņēmējdarbība" videoieraksts

16.04.2021. 10:12

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Kultūra" videoieraksts

14.04.2021. 09:17

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Aicina iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

22.03.2021. 17:17

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē! Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tādēļ aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam fokusgrupās, tematiskajās grupās, aptaujās!

Paziņojums par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas (2021.gada Pašvaldību vēlēšanām) kandidātu pieteikšanu

01.10.2020. 11:12

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

30.09.2020. 13:13

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde. Un šī gada 22. oktobrī plkst. 17.00 notiks plāna uzsākšanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti par SIA "Ecolead" iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības saņemšanai

18.05.2020. 15:39

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ar to saistītos ierobežojumus, tai skaitā ierobežojumus organizēt publiskus pasākumus, SIA “EcoLead” iesnieguma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 2020. gada 11. līdz 15. maijam.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

04.06.2019. 16:39

Informatīvais paziņojums atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.