Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Par VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzētās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu

Drukāt
03.12.2018

Jelgavas novada domes 2018.gada 28.novembra lēmums (protokols Nr.16, 15.§)

Izskatot VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 2018.gada 24.oktobra iesniegumu par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu, izvērtējot SIA “AMECO vide” sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Svētes paliene” novērtējuma ziņojumu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzētajai darbībai – valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvei Jelgavas novada Valgundes pagastā” , Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 21. septembra Atzinuma Nr.6-01/1 “Par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Svētes paliene” novērtējuma ziņojumu” un pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, 23.pantu, Jelgavas novada dome nolemj akceptēt VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzēto darbību - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā.

Lēmums stājas spēkā no brīža, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Pielikums