+A A
Sestdiena, 16. Februāris, 2019
Jūlija, Džuljeta
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Publiskās apspriešanas

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai autoceļa P103 Dobele-Bauska ceļa nodalījuma joslā Vilces pagastā

16.01.2019. 15:39

Jelgavas novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas valsts ceļi” iesniegums koku ciršanai autoceļa P103 Dobele-Bauska ceļa nodalījuma joslā Ziedkalnes ciemā, Mūrmuižā, autoceļa 29.12km līdz 29.41km.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

25.10.2018. 09:28

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā pārvalde (turpmāk Pārvalde) informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Atzinums nr. 6-03/1

25.10.2018. 08:38

Atzinums par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik. 00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā - itekemes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku "Svētes paliene" novērtējuma ziņojumu.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu sanāksme

16.10.2018. 15:18

Pēc publiskās apspriešanas beigām 2018.gada 16. oktobrī, pl.18:00 Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā iedzīvotāji aicināti uz sanāksmi, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2033.gadam 1.redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

20.08.2018. 14:25

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes lēmumu ( prot. Nr.11, 14§) “ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcija tiek nodotas publiskai apspriešanai.

Paziņojums par ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu

25.06.2018. 17:01

SIA „AMECO vide” saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” noslēgto līgumu ir izstrādājusi ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1. vasaras poldera kanāla posma pik. 00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā Skolas iela 2, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

28.03.2018. 10:58

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā Skolas iela 2 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  5452 004 0092) Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads.

Publiskā apspriešana par Elejas liepu alejas izveidošanu Elejas pagastā

12.03.2018. 08:50

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi priekšlikumu no Dabas aizsardzības pārvaldes Elejas ozolu alejas paplašināšanai. Priekšlikums paredz noteikt aizsargājamās alejas statusu arī liepu alejai, kas savieno Elejas ozolu aleju ar Elejas parku. 

Paziņojums par meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” plānotās pārbūves sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

07.02.2018. 16:26

Paredzētās darbības nosaukums: meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūvi 1150 ha platībā LVM Zemgales reģiona, Tērvetes meža iecirkņa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 248. kvartālos.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana: sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 6.martā plkst.18:00 Elejas saieta namā (adrese: Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads)

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Elejas parks”

29.01.2018. 15:16

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Parka kapi” Elejas pagastā, Jelgavas novadā

28.11.2017. 08:42

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Parka kapi’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0323) Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Paziņojums par ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

01.11.2017. 10:54

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā

Paziņojums par publisko apspriešanu deinstitucionalizācijas plāna 1.redakcijai

25.10.2017. 09:51

Zemgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izstrādā “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam”. Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 4/29 publiskai apspriešanai tiek nodota Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lielplatones pagastā

06.03.2017. 11:44

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai šādos īpašumos:

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Lielvircavas pamatskola”

03.03.2017. 12:45

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Lielvircavas pamatskola’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0279), Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Vircavas parks”

03.03.2017. 09:03
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Vircavas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0324) Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
 

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”

23.02.2017. 11:16

23. februārī Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Elejas parks"

16.02.2017. 08:23

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sesavas pagastā

14.02.2017. 12:43

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai zemāk minētajos īpašumos.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

29.11.2016. 16:21

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" III sadaļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam "Vilces skola 1" ar adresi Skolas iela 8, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu  5490 003 0259.