Svētdiena, 16. Janvāris, 2022
Lida, Lidija

Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Lokālplānojuma īpašuma “Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai 1.0 redakcijas publisko apspriešanu

12.01.2022. 12:50

Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 16. §) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Aicinām piedalīties tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksmē par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstību

01.12.2021. 13:53

No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim norisinās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.–2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Sabiedriskā apspriešana kulta ēkas būvniecības iecerei Salgales pagastā

22.11.2021. 13:56

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka no 22. novembra līdz 21. decembrim tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana būvniecības iecerei attiecībā uz krematorijas būvniecību Jelgavas novada Salgales pagastā. Būvniecības iecere paredz īstenot SIA “Silabites” pasūtījumu, balstoties uz “Silababītes” darba uzdevumu un SIA “JK Building” projektu, kulta ēkas  būvniecību paredzot 4,3 ha zemes vienībā Salgalē (ar kadastra nr. 54780030115), valsts autoceļa P93 Jelgava- Iecava posma daļā.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam un attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

09.11.2021. 10:36

No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakciju publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana plānota neklātienes formā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Informatīvais paziņojums par nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

11.10.2021. 11:43

Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam (3. redakcija) un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

04.10.2021. 16:52

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Akmentiņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, 1.redakcijai

28.09.2021. 13:04

Jelgavas novada dome 2021.gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (protokols Nr. 20) “Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk lokālplānojuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, 1.0 redakcijas publisko apspriešanu

01.09.2021. 14:21

Jelgavas novada dome 2021.gada 25.augustā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16, 19. §) “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošai zemes vienības daļai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publisko apspriešanu

14.07.2021. 10:51

Jelgavas novada dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 22. §) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijai

20.04.2021. 08:53

Jelgavas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Elejas parks”

08.02.2021. 08:31

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administravajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai “Elejas parks” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Aizvadīta vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecības sabiedriskā apspriešana

26.01.2021. 12:06

25. janvārī plkst. 16.00 notika attālināta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību.

Sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību

25.01.2021. 08:30
Jelgavas novada pašvaldība publisko saiti sabiedriskās apspriešanas sanāksmei "SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR VĒJA ELEKTROSTACIJU PARKA “LAFLORA” BŪVNIECĪBU" : Sanāksmes saite dalībai
 
Saite tiks aktivizēta sanāksmes telpai 25. janvārī plkst. 15:00, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes sākums - plkst. 16:00. Ikviens iedzīvotājs, interesents ir aicināts izmantot iespēju un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar vēja parka konceptu vai ietekmes uz vides novērtējuma ziņojumu. Ja tehniski ir apgrūtina dalība (datorā nav mikrofons vai ir citi tehniski ierobežojumi), aicinām izmantot iespēju savus jautājumus iesūtīt rakstiski: vejaparks@laflora.lvvejaparks@environment.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

11.01.2021. 08:46

Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa piešķiršanu Elejas muižas parkam

30.10.2020. 09:32

Dabas aizsardzības pārvalde informējusi Jelgavas novada pašvaldību, ka tiek gatavoti priekšlikumi izmaiņām valsts nozīmes dabas pieminekļu-dendroloģisko stādījumu robežām, un rosina Elejas muižas parkam piešķirt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas-dabas pieminekļa (dendroloģiskā stādījuma) statusu, lai saglabātu un nodrošinātu aizsardzību tur atrodamām dendroloģiskām un citām dabas vērtībām. 

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

30.09.2020. 13:13

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde. Un šī gada 22. oktobrī plkst. 17.00 notiks plāna uzsākšanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.

SIA "EcoLead” aicina iepazīties ar videoprezentāciju

23.04.2020. 10:36

SIA "EcoLead” ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, ko VVD Zemgales reģionālā vides pārvalde pieņēma 09.04.2020. Atļauja tiek pieprasīta nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzsākšanai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Jelgavas novadā.

Paziņojums par koku ciršanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

27.02.2020. 08:49

Pamatojoties uz Elejas pagasta pārvaldes iesniegumu un būvniecības ieceri – Elejas skvēra labiekārtošana (paredzēts izbūvēt multifunkcionālas bērnu atrakcijas, pievilkšanās stieņus, āra trenažierus, solus, atkritumu konteinerus un ierīkot bruģētu paaugstinājumu kultūras pasākumiem), tiek plānots veikt 23 āra bērzu (to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,96m – 1,78m); 4 parasto liepu (to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,60m-0,73m) un 1 parastās ievas (tās apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 0,70m) ciršanu/zāģēšanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0516. Minētie koki ir ar dažādiem bojājumiem (vaļējas plaisas, sausi zari, vienpusēji vainagi, slīpi stumbri) kopumā koki ir ar zemu vitalitāti un bīstami.

Paziņojums par koku ciršanu Īpašumā “Parka iela”, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

14.02.2020. 10:14

Pamatojoties uz Elejas pagasta pārvaldes iesniegumu, tiek plānots veikt 23 papeļu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs ir no 1,02m-1,40m) ciršanu īpašumā “Parka iela”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0449).

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

07.06.2019. 11:25

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 29. maija sēdes lēmumu ( prot. Nr. 9 , 34 §.) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (3.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai.

APSPRIEDES TERMIŅŠ: no 10.06.2019. līdz 08.07.2019.