Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk lokālplānojuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, 1.0 redakcijas publisko apspriešanu

01.09.2021. 14:21

Jelgavas novada dome 2021.gada 25.augustā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16, 19. §) “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošai zemes vienības daļai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publisko apspriešanu

14.07.2021. 10:51

Jelgavas novada dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 22. §) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijai

20.04.2021. 08:53

Jelgavas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Elejas parks”

08.02.2021. 08:31

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administravajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai “Elejas parks” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Aizvadīta vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecības sabiedriskā apspriešana

26.01.2021. 12:06

25. janvārī plkst. 16.00 notika attālināta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību.

Sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecību

25.01.2021. 08:30
Jelgavas novada pašvaldība publisko saiti sabiedriskās apspriešanas sanāksmei "SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR VĒJA ELEKTROSTACIJU PARKA “LAFLORA” BŪVNIECĪBU" : Sanāksmes saite dalībai
 
Saite tiks aktivizēta sanāksmes telpai 25. janvārī plkst. 15:00, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes sākums - plkst. 16:00. Ikviens iedzīvotājs, interesents ir aicināts izmantot iespēju un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar vēja parka konceptu vai ietekmes uz vides novērtējuma ziņojumu. Ja tehniski ir apgrūtina dalība (datorā nav mikrofons vai ir citi tehniski ierobežojumi), aicinām izmantot iespēju savus jautājumus iesūtīt rakstiski: vejaparks@laflora.lvvejaparks@environment.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

11.01.2021. 08:46

Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa piešķiršanu Elejas muižas parkam

30.10.2020. 09:32

Dabas aizsardzības pārvalde informējusi Jelgavas novada pašvaldību, ka tiek gatavoti priekšlikumi izmaiņām valsts nozīmes dabas pieminekļu-dendroloģisko stādījumu robežām, un rosina Elejas muižas parkam piešķirt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas-dabas pieminekļa (dendroloģiskā stādījuma) statusu, lai saglabātu un nodrošinātu aizsardzību tur atrodamām dendroloģiskām un citām dabas vērtībām. 

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

30.09.2020. 13:13

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde. Un šī gada 22. oktobrī plkst. 17.00 notiks plāna uzsākšanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.

SIA "EcoLead” aicina iepazīties ar videoprezentāciju

23.04.2020. 10:36

SIA "EcoLead” ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, ko VVD Zemgales reģionālā vides pārvalde pieņēma 09.04.2020. Atļauja tiek pieprasīta nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzsākšanai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Jelgavas novadā.

Paziņojums par koku ciršanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

27.02.2020. 08:49

Pamatojoties uz Elejas pagasta pārvaldes iesniegumu un būvniecības ieceri – Elejas skvēra labiekārtošana (paredzēts izbūvēt multifunkcionālas bērnu atrakcijas, pievilkšanās stieņus, āra trenažierus, solus, atkritumu konteinerus un ierīkot bruģētu paaugstinājumu kultūras pasākumiem), tiek plānots veikt 23 āra bērzu (to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,96m – 1,78m); 4 parasto liepu (to apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir no 0,60m-0,73m) un 1 parastās ievas (tās apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 0,70m) ciršanu/zāģēšanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0516. Minētie koki ir ar dažādiem bojājumiem (vaļējas plaisas, sausi zari, vienpusēji vainagi, slīpi stumbri) kopumā koki ir ar zemu vitalitāti un bīstami.

Paziņojums par koku ciršanu Īpašumā “Parka iela”, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

14.02.2020. 10:14

Pamatojoties uz Elejas pagasta pārvaldes iesniegumu, tiek plānots veikt 23 papeļu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs ir no 1,02m-1,40m) ciršanu īpašumā “Parka iela”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0449).

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

07.06.2019. 11:25

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 29. maija sēdes lēmumu ( prot. Nr. 9 , 34 §.) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (3.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai.

APSPRIEDES TERMIŅŠ: no 10.06.2019. līdz 08.07.2019.

Paziņojums par koku ciršanu Īpašumā “Sesavas pamatskola”, Skolas iela 1, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

22.05.2019. 16:30

Pamatojoties uz Sesavas pagasta pārvaldes iesniegumu, tiek plānots veikt 17 papeļu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs centimetros ir 233; 127; 162; 120; 140; 195; 243; 162; 163; 108; 97; 215; 191; 106; 142; 275 un 283) un 2 trauslo vītolu (1.3m augstumā no sakņu kakla apkārtmērs centimetros ir 130 un 155) ciršana īpašumā “Sesavas pamatskola”, Skolas iela 1, Sesavas pagasts, Jelgavas novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0057). 

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam redakcijas (2.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

17.04.2019. 08:51

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 27. februāra sēdes lēmumu ( prot. Nr. 2 , 11 §.) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (2.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai.

APSPRIEDES TERMIŅŠ: no 18.03.2019. līdz 15.04.2019.

Paziņojums par paredzētās darbības „Kūdras ieguves teritorijas paplašināšana Kaigu kūdras purva atradnē” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

03.04.2019. 08:59

Paredzētās darbības nosaukums: Kūdras ieguves teritorijas paplašināšana Kaigu purva kūdras atradnē. 

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, vienotais reģ. Nr. 40003258598, Jelgavas novads, Līvbērzes pag., “Kaigu kūdras purvs ”, LV- 3003.

Paredzētās darbības norises vieta:

  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Poķi” (kadastra Nr. 54310030093);
  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Viršu purvs” (kadastra Nr. 54310030170);
  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Perspektīvais kūdras un māla karjers” (kadastra Nr. 54310030226);
  • Jelgavas novada Kalnciema pagasta nekustamais īpašums „Gulbīši” (kadastra Nr. 54310020434).

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai autoceļa P103 Dobele-Bauska ceļa nodalījuma joslā Vilces pagastā

16.01.2019. 15:39

Jelgavas novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas valsts ceļi” iesniegums koku ciršanai autoceļa P103 Dobele-Bauska ceļa nodalījuma joslā Ziedkalnes ciemā, Mūrmuižā, autoceļa 29.12km līdz 29.41km.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

25.10.2018. 09:28

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā pārvalde (turpmāk Pārvalde) informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Atzinums nr. 6-03/1

25.10.2018. 08:38

Atzinums par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik. 00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā - itekemes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku "Svētes paliene" novērtējuma ziņojumu.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu sanāksme

16.10.2018. 15:18

Pēc publiskās apspriešanas beigām 2018.gada 16. oktobrī, pl.18:00 Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā iedzīvotāji aicināti uz sanāksmi, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.