Piektdiena, 18. Jūnijs, 2021
Madis, Alberts

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”

Drukāt
23.02.2017

23. februārī Jelgavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu būvprojektam jaunbūve “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halle un peldbaseins”.

Būve plānota Elejas vidusskolas teritorijā Meža prospektā 5. Eleja, Elejas pagasta , Jelgavas novads, Zemes kad. Nr. 54480060294.

Īstenojot šo būvniecības projektu, novads iegūs iespēju īstenot dažāda veida sporta aktivitātes un dažāda mēroga sporta sacensības, kuru organizēšana šobrīd nav iespējama, kā arī tiks veikts ieguldījums jebkura iedzīvotāja veselības veicināšanā.

Šobrīd meklējam iespējas iegūt Eiropas fondu finansējumu objekta izbūvei.

Būvniecības iecere paredz:

Būvprojektā “Zema enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” jaunbūves ēka bloķējas ar esošo Elejas vidusskolas ēku un uz esošā basketbola laukuma, kas atrodas Meža prospektā 5, Elejas pagastā, Jelgavas novadā. Atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam un Elejas pagasta apbūves noteikumu plānotajai izmantošanai, zemes gabals atrodas Publiskā (sabiedriskas nozīmes) apbūves teritorijā (P1), kur maksimālais apbūves blīvums –40%, stāvu skaits – līdz 3 stāviem. Ēka ir 3.grupas ēka. Ēkā, (ņemot vērā tās saistību ar esošo skolas ēku) vienlaicīgi ir plānoti līdz 461 cilvēkiem. Būves klasifikācijas kods – 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas. Izglītības iestāžu telpu grupa. Būves ugunsnoturības pakāpe  U2A. Būves lietošanas veids – IVa. Jaunbūve ir sastāvoša no 3 apjomiem. Vienā apjomā izvietots peldbaseins, otrā  - administratīvais korpuss ar dienesta viesnīcu, kas paredzēta 3. stāvā, trešajā – sporta zāle. Piebūvējamā ēka paredzēta arī publiskai izmantošanai, ne tikai skolas vajadzībām. Baseins paredzēts ar 4 celiņiem, 25 garš. Ieejas baseinā paredzētas caur ģērbtuvēm. Baseina dziļums dziļākajā zonā – 2m, seklākajā – 1.3m. Baseina telpā atrodas no lielā baseina atdalīta stiklota, bērnu baseina zona. Bērnu baseina dziļums – 1.0 m. Baseina zonā ir izvietotas visas nepieciešamās tehniskās un noliktavu telpas. Sporta zāle paredzēta basketbola, futbola, florbola un volejbola spēlēšanai, nodrošināta ar atbilstošajiem grīdas marķējumiem. Telpiski nodrošināta ar nepieciešamo zāles augstumu ~ 9.0m, kā arī iespēja sadalīt zāli divās daļās ar atdalošo tīklu. Skatītāju tribīnes paredzētas 120 sēdvietām. Par augstāk minēto ēkas konstruktīvajām shēmām kalpo shēma ar rāmju-saistošu karkasu un nesošām sienām. Pamatu konstrukciju paredzēts veidot no lentveida un stabveida monolīta stiegrbetona pamatiem. Baseina apjomā slodzi nesošā konstrukcija tiek veidota no divlocīklu rāmjiem ar lokveida liekto daļu. Rāmji tiek veidoti no līmētās koksnes ar stiprības klasi GL28h atbilstoši LVS EN 14080 standartam un izvietoti ar soli 4 metri.

Būvniecības ierosinātājs: Jelgavas novada dome, reģ. Nr. 90009118031, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, atbildīgās personas kontakttālrunis: 63048464; 63024934.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "DG Baltic", reģ. Nr. 40003989077, adrese: Kazdangas iela 14, Rīga, LV-1004, atbildīgās personas kontakttālrunis 29435515.

Publiskā apspriešana notiek no 23.02.2017. līdz 23.03.2017.

Publiskā apspriešana notiks trīs veidos:

  • Klātienē - būvprojekta prezentācijas pasākums notiks 14.03.2017. plkst. 19.00 Elejas saieta namā, Lietuvas ielā 42, Elejas pagastā.
  • Elektroniskā veidā iedzīvotājiem  iesūtot aptaujas anketu un ierosinājumus e-pastā dome@jelgavasnovads.lv
  • Veicot telefonaptauju - telefonaptaujas veicējs veidlapā norāda aptaujātās personas vārdu, uzvārdu un tās pausto attieksmi, priekšlikumus, iebildumus.
  • Papildus iespēja iedzīvotājiem - zvanot uz pašvaldības bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālruni 80008083, atstājot balss ierakstā automātiskajā atbildētājā gan savu komentāru un viedokli, gan vārdu, uzvārdu un deklarētās dzīvesvietas adresi.

Informatīvie materiāli par projektu un aptaujas lapas līdz 23. martam pieejamas:

Publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodika. Publikās apspriešana tiks uzskatīta par notikušu, ja publiskajā apspriešanā  būs piedalījušies 5% no 24 496 Jelgavas novada iedzīvotājiem jeb 1214 iedzīvotāji, tai skaitā 5% jeb 121 Elejas pagastā deklarēts iedzīvotājs.

Elejas sporta kompleksa un baseina projekts