Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Paziņojums par meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” plānotās pārbūves sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Drukāt
07.02.2018

Paredzētās darbības nosaukums: meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūvi 1150 ha platībā LVM Zemgales reģiona, Tērvetes meža iecirkņa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 248. kvartālos.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana: sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 6.martā plkst.18:00 Elejas saieta namā (adrese: Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pagasts Jelgavas novads)

Paredzētās darbības ierosinātājs: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (vienotais reģistrācijas Nr.40003466281).

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: paredzētā darbība plānota zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54900050054; 54900030245; 54900030246 (nekustamā īpašuma “Zāmeļu mežs” ar kadastra Nr. 54900030245 sastāvā, Jelgavas novada Vilces pagastā), 54600030032 (nekustamā īpašuma “Lielplatones mežs” ar kadastra Nr. 54600030030 sastāvā, Jelgavas novada Lielplatones pagastā), 54480090001; 54480090003 (nekustamā īpašuma “Mūrnieku mežs” ar kadastra Nr. 54480090001 sastāvā, Jelgavas novada Elejas pagastā).

Informācija par lēmumu veikt ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, 2017.gada 27.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. JE17SI0020 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” ierosinātajai darbībai  - meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūvei 1150 ha platībā.

Paredzētās darbības apraksts: atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” tika apsekota meža meliorācijas sistēma “Zāmeļa – Tīsu mežs” un tika konstatēts, ka objekta teritorijā lielākā daļa grāvju ir aizsērējuši un tikai daļēji pilda savu funkciju, novadot ūdeni. Lai atjaunotu sistēmas darbību ir nepieciešams veikt pārbūvi. Meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” pārbūve notiks saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskiem noteikumiem (reģistrēti LVS 16.09.2015. ar Nr. 8099). Meliorācijas sistēmu projektēšanā sertificēts projektētājs izvērtēs un izstrādās risinājumus, lai tiktu atjaunota meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” darbība. Tiks pārtīrīti esošie susinātājgrāvji, lai atvadītu lieko mitrumu no meža, kā arī tiks pārtīrīti novadgrāvji un maģistrālie grāvji, lai  tie kvalitatīvi pildītu savu novadošo funkciju- ūdens transportēšanu uz tuvāko promteku. Vietās, kur novadgrāvis vai maģistrālais grāvis pieslēdzas ūdensnotekai, sanešu uzkrāšanai, tiks izveidoti sedimentācijas baseini saskaņā ar LVM Meža infrastruktūras objektu projektēšanas noteikumiem. Pārbūves laikā plānots atbrīvot grāvju trases no apauguma, lauzt celmus grāvju virsmas platumā, tos pēc tam novietot atbērtnē.  Izrakto grunti plānots izlīdzināt atbērtnē. Lai atvadītu lieko mitrumu no meža atbērtnes pusē, zemākajās vietās plānots izveidot ievalkas. Paredzēts nomainīt caurtekas, kas ir sliktā stāvoklī, un iebūvēt jaunas, kur tas nepieciešams.

Informācijas par paredzēto darbību iegūšanas iespējas: ar sagatavotajiem dokumentiem par paredzēto darbību iespējams iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt: līdz 2018.gada 13.martam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv un AS „Latvijas valsts meži” Zemgales reģionā (adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, Latvija) e-pasts: lvm@lvm.lv