+A A
Pirmdiena, 28. Septembris, 2020
Sergejs, Svetlana, Lana

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2033.gadam 1.redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Drukāt
20.08.2018

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2018. gada 22. augusta sēdes lēmumu ( prot. Nr.11, 14§) “ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcija tiek nodotas publiskai apspriešanai.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Jelgavas novada teritorijas plānojums 2018.-2033.gadam.
 
Plānošanas dokumentu izstrādātājs: 
  • Jelgavas novada pašvaldība sadarbojoties ar kartogrāfu Anriju Straubi, pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 27.09.2018. noslēgto līgumu;
  • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 25.01.2018. noslēgto līgumu.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošana.
 
Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.
 
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Jelgavas novada administratīvā teritorija.
 
Publiskā apspriešana: Teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta publiskās apspriešanas posms noteikts no 12.09.2018. līdz 10.10.2018.
 
Publiskās apspriešanas laikā tiks rīkotas publiskās apspriešanas sanāksmes:
  • 18. septembrī pulksten 18.00 - Elejā, Elejas saieta namā;
  • 20. septembrī pulksten 18.00 – Glūdā, Nākotnes kultūras namā
  • 25. septembrī pulksten 18.00 - Valgundē, IKSC “ Avoti”
  • 26. septembrī pulksten 18.00 – Pasta ielā 37, Jelgavā, Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē
Ar teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcijas materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija www.geolatvija.lv vai Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā šeit, kā arī izdrukas veidā apskatīt Jelgavas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldēs) darba dienās pašvaldības darba laikā.
Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektu var iesniegt līdz 10.10.2018. Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta ielā 37, Jelgava), visās 13 novada pagasta pārvaldēs darba laikā kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.
 
Papildus informācija un konsultācijas Jelgavas no¬vada Attīstības nodaļā pie Telpiskās attīstības plānotājas Egita Upītes – e-pasts: egita.upite@jelgavasnovads.lv, tālr.63048487,  pašvaldības darba laikā.