+A A
Svētdiena, 29. Novembris, 2020
Ignats, Virgīnija

Atzinums nr. 6-03/1

Drukāt
25.10.2018

Atzinums par paredzētās darbības - valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik. 00/00-36/30 pārbūve Jelgavas novada Valgundes pagastā - itekemes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku "Svētes paliene" novērtējuma ziņojumu.