Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Paziņojums par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam redakcijas (2.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Drukāt
17.04.2019

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2019. gada 27. februāra sēdes lēmumu ( prot. Nr. 2 , 11 §.) “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcija (2.0) un teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai.

APSPRIEDES TERMIŅŠ: no 18.03.2019. līdz 15.04.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 10. aprīlī pulksten 18.00 – Pasta ielā 37, Jelgavā, Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektu var iesniegt līdz 15.04.2019 Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta ielā 37, Jelgava), visās 13 novada pagasta pārvaldēs darba laikā kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi:  17. aprīlī, pl.18.00, Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37.

Ar teritorijas plānojumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektu redakciju materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv vai Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv , kā arī izdrukas veidā apskatīt Jelgavas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldēs) darba dienās pašvaldības darba laikā.