+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Drukāt
10.07.2019

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecība.

Ierosinātājs: SIA „Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorija vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecībai atrodas Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 4. jūnija lēmums Nr. 5-02/8.

Paredzētās darbības apraksts: Vēja elektrostaciju parka uzstādīšana paredzēta Kaigu kūdras purva teritorijā, kur ieguves process ir noslēdzies, vai to ir plānots pabeigt tuvākajā laikā. Vēja elektrostaciju prognozētais novietojums aptvertu gan derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, gan robežojošās meža zemes. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts no jauna izbūvēt vai vietām pilnveidot esošo vēja elektrostaciju uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas. Izbūvētā elektropārvades kabeļu līnija tiks pieslēgta pie Jelgavas pilsētā esošās apakšstacijas Ganību ielā 86 B. Izpētes teritorijas ziemeļu daļa tieši robežojas ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) – dabas liegumu “Kaigu purvs”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Jelgavas novada pašvaldībā (adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001) darba laikā;
  • Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvaldē (adrese: Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014) darba laikā;
  • SIA “Laflora” tīmekļa vietnes www.laflora.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2019. gada 18. jūnija laikrakstā “Jelgavas novada ziņas” Nr.10 (164).

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2019. gada 3. jūlijā, Līvbērzes kultūras nama zālē, Jelgavas ielā 17, Līvbērzē, plkst. 17:30.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 10. jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.