Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

Apstiprināti/veikti grozījumi

APSAIMNIEKOŠANA

Apstiprināti 28.11.2018. - protokols Nr.16, 22.§
Precizēti 27.03.2019. -protokols Nr.3, 30.§
Grozīti 26.02.2020. - protokols Nr.5, 42. §
Noderīga papildus informācija:
Atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada teritorijā veic Jelgavas novada kapitālsabiedrība SIA "Jelgavas novada KU", saite uz mājas lapu - www.jnku.lv

Nr.4 - Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

Apstiprināti 25.04.2018. - protokols Nr.5, 16.§
Grozīti 26.02.2020. - protokols Nr.5, 44. §
Nr. 12 - Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi Apstiprināti 23.07.2014. - protokols Nr. 9; 1.§

Nr.8 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā

Apstiprināti 26.07.2017. - protokols Nr. 11; 25.§
Grozīti 26.02.2020. - protokols Nr.5, 43. §

IZGLĪTĪBA

Nr. 3 - Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā

Apstiprināti: 25.08.2021. protokols Nr.16, 16.§/
Precizējumi: 27.10.2021. protokols Nr.23, 13.§
 

Nr.4 - Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju

Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20, 43.§

Nr.21 - Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33, 48.§

NODEVAS

Nr. 7 - Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā Apstiprināti 25.09.2019.  - protokols Nr.16, 23.§
Grozījumi līdz 29.12.2020. - protokols Nr.25, 27.§

NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETA

Nr. 9 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Apstiprināts 22.09.2021. - protokols Nr.20,   51.§

NOVADA SIMBOLIKA

Nr. 13 - Par Jelgavas novada simboliku Apstiprināti 26.10.2011. - protokols Nr. 10; 26.§
Grozījumi līdz 30.08.2017. - protokols Nr.13; 26.§

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Nr. 17 - Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā

Apstiprināti 20.12.2012. - protokols Nr. 16; 19.§
Grozījumi līdz 22.02.2017. - protokols Nr.3; 7.§
Apstiprināti 27.03.2019. Protokols Nr.3, 18.§
Palīdzību dzīvokļu jautājumos, kā arī reģistru pieejamību palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanai Jelgavas novada pašvaldībā nodrošina Dzīvokļu komisija sadarbībā ar Jelgavas novada komunālo uzņēmumu "JNKU". Sev interesējošo informāciju saistībā ar pašvaldības dzīvokļu rindu vai pieejamajiem reģistriem, aicinām lasīt ŠEIT.
Apstiprināti 29.05.2015. Protokols Nr. 10; 16.§

Nr. 10 - Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā (stāsies spēkā 01.01.2022.)

Apstiprināti 24.09.2014. Protokols Nr. 11; 19.§

Apstiprināti 21.10.2021.
Protokols Nr.22; 5.§

Nr. 20 - Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā Apstiprināti 28.07.2010. Protokols Nr. 10; 18.§
Grozījumi līdz 29.11.2017. Protokols Nr. 16; 19.§
Grozījumi līdz 25.06.2020. Protokols Nr.7; 36.§
Precizējumi līdz 29.07.2020.  
Protokols Nr.14, 23.§

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

Nr.1 - Jelgavas novada pašvaldības nolikums
Apstiprināts 07.07.2021. - protokols Nr.4, 5.§
Precizējumi līdz 08.08.2021. - protokols Nr.5, 1.§
Grozījumi 04.11.2021. - protokols Nr.24, 1.§
Grozījumi 05.01.2022. - protokols Nr.1, 1.§

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Apstiprināti 30.09.2020. - protokols Nr. 18, 19.§

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Apstiprināti 28.03.2018. - protokols Nr. 4; 17.§
Nr. 3 -Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem
Apstiprināti 26.04.2017. - protokols Nr.6, 24.§
Grozījumi līdz 29.11.2017. - protokols Nr.16, 20.§
Apstiprināti 27.01.2014. - protokols Nr. 1; 6.§
Apstiprināti 27.03.2013. - protokols Nr. 5; 13.§
Grozījumi līdz 28.08.2013. - protokols Nr.16; 20.§
Apstiprināti 23.02.2011. - protokols Nr. 2; 26.§
Grozījumi līdz 27.03.2019. - protokols Nr.3, 19.§
Precizējumi: 29.05.2019. - protokols Nr.9, 24.§

Nr.7 - Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

Apstiprināti 26.05.2021. - protokols Nr.8, 21.§
Apstiprināti 31.08.2016. - protokols Nr. 12; 1.§
Grozījumi līdz 26.09.2018. - protokols  Nr. 13; 21

Nr. 12 - Par pabalstiem audžuģimenē ievietotam bērnam

Apstiprināti 27.10.2021. - protokols Nr.23; 8.§

Nr. 13 - Par pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

Apstiprināti 27.10.2021. - protokols Nr.23; 9.§

Nr. 19 - Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33, 36.§
Nr. 26 - Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību Apstiprināti 30.12.2009. - protokols Nr. 11; 2.§
Grozījumi līdz 26.07.2017. - protokols Nr. 17; 20.§
Grozījumi līdz 30.10.2019. - protokols Nr.19; 25.§
Apstiprināti 30.12.2009. - protokols Nr. 11; 5.§
Grozījumi līdz 27.03.2019. - protokols Nr.3, 20.§
Precizējumi: 29.05.2019. - protokols Nr.9, 25.§

TERITORIJAS PLĀNOŠANA

Nr. 22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33, 29.§
Nr.8  “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Apstiprināti 26.04.2021. - protokols Nr.8, 17.§
Nr. 9 “Par Jelgavas novada pašvaldības  2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par Platones pagasta nekustamā īpašuma “Aivari” (kad. Nr. 54700010041) detālplānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”  atzīšanu par spēku zaudējušiem” Apstiprināti 26.08.2020. - protokols Nr.15, 16.§
Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa’’ atcelšanu” Apstiprināti 29.04.2020. - protokols Nr.9, 46.§
Nr. 14 - Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Apstiprināti 23.11.2011. - protokols Nr. 12; 22.§
Nr. 9 - Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
Apstiprināti 28.04.2010 - protokols Nr. 5; 12.§
Grozījumi līdz 25.09.2013. - protokols Nr. 17; 26.§
Nr. 14 - Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā Apstiprināti 22.06.2010 - protokols Nr. 8; 1.§

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Nr. 5 - Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā Apstiprināti 26.02.2014. - protokols Nr. 2; 3.§
Grozījumi 27.11.2019. - protokols Nr.20, 24.§

Nr. 7 - Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā

Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20, 49.§
Zemgales Plānošanas reģiona noteikumi - “Par Zemgales Plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu licenču un licenču kartīšu izsniegšanu”  

VIDES AIZSARDZĪBA

Makšķerēšanas licences iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.manacope.lv.

Nr. 9 - Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam

Apstiprināti 31.10.2018. - protokols Nr. 15; 21.§
Grozījumi līdz 27.03.2019. - protokols Nr.3,  26.§
Grozījumi līdz 24.03.2021
Zemūdens medību licences iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.manacope.lv.
 
Apstiprināti 25.05.2016. - protokols Nr. 7; 21.§
Grozījumi līdz 30.08.2017. - protokols Nr.13,  25.§
Grozījumi līdz 24.03.2021. - protokols Nr.6,  12.§
Nr. 11 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā
Apstirpināti 26.05.2010. - protokols Nr. 6; 7.§
Grozījumi līdz 25.03.2015. - protokols Nr.6; 7.§
Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20, 48.§
Grozījumi līdz 27.01.2014. - protokols Nr. 1; 5.§
Precizējumi: 05.01.2022. - protokols Nr.2, 49.§

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

2021.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 “Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 "Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” (Spēkā esoši līdz 2021.gada 30.jūnijam)

2020.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 Jelgavā, 2020.gada 29.jūlijā (protokols Nr.14, 17.§) “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 Jelgavā, 2020.gada 29.decembra (protokols Nr. 25, 26.§) “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

2019.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 Jelgavā, 2019.gada 31.jūlija (protokols Nr.13, 28.§) "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam""

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 Jelgavā, 2019.gada 27.novembrī (protokols Nr.20  23.§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

2018.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 Jelgavā 2018.gada 28.novembrī (protokols Nr.16, 21.§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””

2017. gads
2016. gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11. Jelgavā 2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.14, 21§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6, Jelgavā 2016.gada 27.aprīlī (protokols Nr.5, 18§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””

2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads