+A A
Svētdiena, 25. Oktobris, 2020
Beāte, Beatrise

Teritorijas plānošana

Drukāt
Saistošie noteikumi Apstiprināti/veikti grozījumi

Nr. 9 “Par Jelgavas novada pašvaldības  2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par Platones pagasta nekustamā īpašuma “Aivari” (kad. Nr. 54700010041) detālplānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”  atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Apstiprināti 26.08.2020. - protokols Nr.15, 16.§

Nr.6 „ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļa” 

Apstiprināti 28.08.2019. - protokols Nr.15, 20.§

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019.gada 11.decembra rīkojumu Nr.1-2/153 “Par Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” darbības apturēšanu”.

Līdz ar to  spēkā paliek Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.14 ,,Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.​

Nr. 14 - Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Apstiprināti 23.11.2011. - protokols Nr. 12; 22.§
Nr. 9 - Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
Apstiprināti 28.04.2010 - protokols Nr. 5; 12.§
Grozījumi līdz 25.09.2013. - protokols Nr. 17; 26.§
Nr. 14 - Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā
Apstiprināti 22.06.2010 - protokols Nr. 8; 1.§

Nr.8 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā

Apstiprināti 26.07.2017. - protokols Nr. 11; 25.§