Teritorijas plānošana

Saistošie noteikumi Apstiprināti/veikti grozījumi
Nr.8  “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Apstiprināti 26.04.2021. - protokols Nr.8, 17.§

Nr. 9 “Par Jelgavas novada pašvaldības  2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par Platones pagasta nekustamā īpašuma “Aivari” (kad. Nr. 54700010041) detālplānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”  atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Apstiprināti 26.08.2020. - protokols Nr.15, 16.§

Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa’’ atcelšanu”

Apstiprināti 29.04.2020. - protokols Nr.9, 46.§
Nr. 14 - Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Apstiprināti 23.11.2011. - protokols Nr. 12; 22.§
Nr. 9 - Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
Apstiprināti 28.04.2010 - protokols Nr. 5; 12.§
Grozījumi līdz 25.09.2013. - protokols Nr. 17; 26.§
Nr. 14 - Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā
Apstiprināti 22.06.2010 - protokols Nr. 8; 1.§