+A A
Pirmdiena, 12. Novembris, 2018
Kaija, Kornēlija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Novadā aktīvi norit meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu izpildes

04.10.2017

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai konkursā par tiesībām veikt meliorācijas darbus Lielplatonē, Jaunsvirlaukā, Kalnciemā un Līvbērzē, uzvarējis SIA “Mežgaļi”. Parakstītais līgums paredz, ka trīs mēnešu laikā uzņēmums kopsummā par 56 371 EUR ar PVN pagastos veiks grāvju pārtīrīšanu, caurteku nomaiņu, kā arī nogāžu pļaušanu un krūmu izciršanu dambju nogāzēs.

Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā gar Parka un Purmaļu ielām iecerēts attīrīt un atjaunot grāvjus 364 metru garumā, kā arī paredzēta četru caurteku nomaiņa. Jaunsvirlaukas pagastā veicamie darbi paredz nogāžu pļaušanu un krūmu ciršanu Lielupes dambja nogāzēs, lai uzlabotu redzamību, pārvietojoties pa brauktuvi. Līvbērzes pagastā atjaunos grāvi 1555 metru kopgarumā un nomainīs 3 caurtekas. Novadgrāvis ir zīmīgs ar to, ka nodrošina Līvbērzes ciema centra meliorācijas sistēmu ūdeņu novadi uz Vecbērzes poldera kanālu, jo laika gaitā gultne bija piesērējusi. Savukārt Kalnciema pagastā plānots atjaunot grāvi 740 metru garumā gar Valsts autoceļu V1091 Kalnciems – Kaiģi. Šis grāvis nodrošina ūdeņu novadi no lielas daļas ciema teritorijas un Kalnciema dīķiem.

Meliorācijas darbu īstenošanai šogad kopsummā novadā ir atvēlēti vairāk nekā 311 235 EUR. Līdzekļi iedalīti gan no pašvaldības budžeta, gan piesaistīti no projektiem.

Realizēto darbu sarakstā ierindojies jau projekts Kalnciema ciemā, kur sakārtots dīķis pie kultūras nama un drenāžas sistēma Draudzības ielas namam Nr.4 par kopējo summu 60 045 EUR. Darbi galvenokārt paredzēja dīķa ūdens līmeņa regulēšanas būves novadošā kolektora izbūvi uz Kalnciema dīķu teritoriju, kur ūdens līmeni regulē Vecbērzes poldera sūkņu stacija.

Savukārt  gaidāmo lietu sarakstā, ko iecerēts realizēt šogad, ir arī Līvbērzes ciema aizsargdambja atjaunošana. Pašreiz norit projektēšanas darbi.

Jāpiemin, ka lielākie darbi šogad meliorācijā saistīti ar projekta “NUTRINFLOW” pilota teritorijas izbūvi Jelgavas novada Glūdas pagasta Sodītes strautā. Sodītes strauta rekonstrukcija sākta aprīļa beigās, un šis objekts ir unikāls ar to, ka vienā objektā visā tā garumā tiek ierīkots divpakāpju grāvja profils. 3,75 kilometrus garā strauta posma malās izveidotās vairāku līmeņu terases palīdzēs mazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā, vienlaikus nodrošinot labāku ūdens novadi un pasargājot tuvējās teritorijas no plūdu ietekmes. Izveidotās palu terases kalpos par ekoloģisko koridoru, un šāda profila grāvis nodrošinās daudzveidīgu vidi dzīvajiem organismiem un uzlabos ūdens kvalitāti. Tāpat Sodītes strautā izveidoti mākslīgie mitrāji ar iekļautu seklūdens zonu, kas ļaus samazināt ūdenstilpņu aizaugšanu veicinošo produktu noplūšanu Tērvetes upē un tālāk - Baltijas jūrā.

Projekts “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.