+A A
Svētdiena, 31. Maijs, 2020
Jūsma, Alīda

Apvienotā komiteju sēde Nr.1

22.01.2018

24.01.2018., plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jelgavas iela 6A-13, Līvbērze).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Celtniecības iela 18-6, Eleja).
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Ziedkalnes 2-11, Vilces pag.; 2.Skolas iela 2-3, Vilce; 3.Jaunā Zizma 5-3, Eleja; 4.Bauskas iela 7-33, Eleja; 5.Bauskas iela 5-36, Eleja).
4. Par lēmuma atcelšanu un dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Deguļi-4, Zaļenieku pagasts; 2.Deguļi-3, Zaļenieku pag.).
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( 1.masīvs 84, Kalnciems).
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Smilšu iela 12, Svētes pag.).
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mazgladiolas, Līvbērzes pag.).
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Putniņi, Sesavas pag.).
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē(Baloži, Elejas pag.).
10. Par zemes vienības sadalīšanu (Parka iela 8, Svētes pag.).
11. Par grozījumiem nekustamā īpašuma "Grantskalni" izsoles noteikumos.
12. Par Jelgavas novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma (protokols Nr. 6, 33.§) “Par apbūves tiesības piešķiršanu” atcelšanu (Jaunmucenieki, Eleja).
13. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 25.jūnija lēmuma ( protokols Nr.7, 4§ 1.p) "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" atcelšanu.
14. Par ceļa servitūta izvietojuma maiņu (Lielsvētes iela 18 k-1, Svētes pag.).
15. Par koku ciršanu īpašumā “Kalnciema skola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.
16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA Ceļu būvniecības sabiedrībai Igate.
17. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām” izdošanu.
19. Par sadarbības līgumu ELFLA projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” / Iekustini upi “ realizācijai.
20. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu.
21. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam saskaņošanu.
22. Par sadarbības līguma ar nodibinājumu "Sociālo pakalpojumu aģentūra" apstiprināšanu.
23. Par ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vietas slēgšanu.
24. Par automašīnu atsavināšanu izsolē.
25. Par sadarbības līgumu ELFLA projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana “ realizācijai.
26. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
27. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu biedrībai “Lauku partnerība “Lielupe”.
28. Par aizņēmumu ņemšanu tehnisko projektu izstrādei.
29. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2202-000001 “Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija” īstenošanai.
30. Par Ivara Romānova svītrošanu no Jelgavas novada pašvaldības komisiju sastāva.
31. Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu (A.I.).
 
Papildus darba kārtībā
32. Par atļauju G.Avotiņai savienot valsts amatpersonas amatu.
33. Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.
34. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Akmentiņi, Vircavas pag.).
35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” realizācijai.
36. Par grozījumu Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā.
37.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Bērzu iela 1-5, Līvbērzes pag.).
38. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu, Lietuva.
39. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2018. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu.
40. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” pakalpojumu maksas apstiprināšanu.
41. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” pakalpojumu maksas apstiprināšanu.
42. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” pakalpojumu maksas apstiprināšanu.
43. Par Agneses Ābolas ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā.
44. Par 2017.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu.
45. Par konkursa "Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2018" organizēšanu un nolikuma apstiprināšanu.
46. Par būves nojaukšanu (Elejas pag.).
47. Par 2017.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā" precizēšanu.