+A A
Pirmdiena, 1. Jūnijs, 2020
Mairita, Bernedīne, Biruta

Apvienotā komiteju sēde Nr.2

19.02.2018
21.02.2018., plkst. 15:00
Darba kārtība
1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Kārkli-1, Platones pag.; 2.Jaunības iela 1-41, Kalnciems; 3.Draudzības iela 6-56, Kalnciems).
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Līgotnes 1-7, Glūdas pag.; 2.Draudzības iela 6-29, Kalnciems).
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jelgavas iela 4B-9, Līvbērzes pag.; 2.Ievu iela 4-17, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Draudzības iela 6-22, Kalnciems).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Zemgalieši-1, Sesavas pag.).
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Dzilnas, Kalnciema pag.).
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Dzirnavu iela 18, Svētes pag.; 2.Ķīves lauks, Vilces pag.; 3.Balbāržu lauks, Vilces pag.; 4.Zemgaļu lauks, Sesavas pag.; 5.Oliņi, Sesavas pag.; 6.Alņi, Sesavas pag.; 7.Čiekuri, Sesavas pag.).
8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Siliņi 44, Glūdas pag.; 2.Viesturi 336, Glūdas pag.; 3.Smiltnieku stūris, Valgundes pag.).
9. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Apogi, Glūdas pag; 2.Buciņi, Līvbērzes pag.; 3.Siliņi 31, Glūdas pag.).
10. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.).
11. Par zemes vienības sadalīšanu (Šķīras, Vircavas pag.).
12. Par zemes vienību sadalīšanu (Valgundes pag.).
13. Par īres maksas uzrēķinu.
14. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pag.).
15. Par būves nojaukšanu (Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag.).
16. Par ēkas nojaukšanu un lēmumu atcelšanu ( Stadiona iela 1, Kalnciema pag.).
17. Par ēkas nojaukšanu (Parka iela 16, Eleja).
18. Par koku ciršanu (Parka kapi, Elejas pag.).
19. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu, Bulgārija.
20. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu, Spānija.
21. Par Ētikas komisijas apstiprināšanu.
22. Par Līgas Lonertes ievēlēšanu Jelgavas novada pašvaldības komisijās.
23. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu.
24. Par autobusa nodošanu metāllūžņos.
25. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.
26. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai.
27. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2..
28. Par projektu konkursa "Mēs savai videi 2018" nolikuma apstiprināšanu.
29. Par biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2018” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
30. Par konkursa „Elejas Tējas namiņš kāzu virpulī” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
31. Par konkursa „Tikšanās pie Tējas namiņa" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
32. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā (protokols Nr.17,§27.p) „Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem.
33. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Kalnaplāteri, Vilces pag.).
34. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2018.gadam.
35. Par Jelgavas novada pašvaldības PII „Taurenītis” pievienošanu Šķibes pamatskolai.
36. Papildus darba kārtībā. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Mieriņi, Vilces pag.).
37. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.).
38. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Bangu lauks, Valgundes pag.).
39. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Pakalniešu pļava, Valgundes pag.).