+A A
Svētdiena, 31. Maijs, 2020
Jūsma, Alīda

Apvienotā komiteju sēde Nr.4

21.05.2018

23.05.2018, plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Saulrieta iela 4-2, Lielplatones pag.).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Dzelzceļnieku iela 7-1, Eleja; Lietuvas iela 65/67-26, Eleja; Sili-3, Elejas pag.; Lielupes iela 13-4, Kalnciems; Stadiona iela 3-12, Kalnciems; Celtniecības iela 18-10, Eleja; Bauskas iela 7-13, Eleja).
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Dzelzceļa ēka 2-1, Glūdas pag.; Bauskas iela 5-34, Eleja).
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Draudzības iela 12A-124, Kalnciems).
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bitēni 1, Jaunsvirlaukas pag.).
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Strēlnieki, Glūdas pag.; Birzīte 99, Glūdas pag.; Kāpas, Kalnciema pag.).
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Pļavas, 2.Lieltetes, Gl.p.; Stirnas, Gl.p.; Velna dīķis, Līvb.p.; Upmaļu gārša, Līvb.p.; Jenoti, Gl.p.; Saknes, Gl.p.; Vilki, Gl.p.; Stumbri, Gl.p.; Viesturi71, Gl.p.; Dzirnavu18, Svēt.p.; Ūdeļu8, Gl.p.).
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Akmentiņi, Vircavas pag.; Pakalniešu pļava, Valgundes pag.).
9. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.).
10. Par zemes vienības sadalīšanu (Plūdi, Jaunsvirlaukas pag.).
11. Par zemes vienības sadalīšanu ( Attīrīšanas iekārtas Lielvircava, Platones pag.).
12. Par zemes vienības sadalīšanu ( Poķu lauks, Platones pag.).
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Aizupes skola, Līvbērzes pag.).
14. Par zemes vienības sadalīšanu (Vētras, Svētes pag.).
15. Par ēku piebūvju nojaukšanu (Skolas iela 10A un 10B, Glūdas pag.).
16. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Mežkakti, Svētes pag.).
17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Kasparam Veltensonam (Bērtuļi, Vilces pag.).
18. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Bērtuļi, Vilces pag.).
19. Par SN Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
20. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, Nr. 17-06-A00702-000125 īstenošanai.
21. Par autobusa nodošanu metāllūžņos.
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem.
23. Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”.
24. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.25 „Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību” izdošanu.
25. Par Telpu nomas maksas apmēra noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.