+A A
Trešdiena, 20. Februāris, 2019
Smuidra, Vitauts, Smuidris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Informācija iedzīvotājiem: par koku ciršanu ārpus meža

07.08.2018

Pēdējā laikā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā arvien biežāk tiek konstatētas nelikumīgas koku zāģēšanas. Kā novērots Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē - iedzīvotāji bieži nav zinājuši, ka koku zāģēšanai un ciršanai ir nepieciešama atļauja.

Jelgavas novada vides speciāliste Dace Gražule stāsta: “Maldīgs ir uzskats, ka savā īpašumā īpašnieks kokus var zāģēt kad un kādus vēlas. Pat ja koki ir pašu stādīti un pēc tam konstatēts, ka tie sākuši traucēt - noēno dārzu, traucē būvniecībai, sausie, krītošie zari apdraud saimniekus vai dzīvojamās mājas – tos nedrīkst patvaļīgi likvidēt. Koku ciršanas/zāģēšanas kārtību Jelgavas novadā tāpat kā citur Latvijas teritorijā regulē 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.”

 Noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi) nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot:

  • ciema teritorijā;
  • īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
  • teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslas,
  • parkā;
  • kapsētā;
  • alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);
  • gar valsts un pašvaldības ceļiem;
  • virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā.

Savā īpašumā ciema teritorijā,  īpašnieki bez pašvaldības atļaujas var zāģēt vien augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm. Pārējo koku ciršanai nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja. Kārtība, kādā ir iegūstama šī atļauja Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un tai nepieciešamā dokumentācija, noteikta Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”.  

Stiprāki vēji un vētras  reizēm kokus aizlauž vai nolauž, kā rezultātā  koks var apdraudēt infrastruktūras darbību, īpašumu, cilvēka veselību vai pat dzīvību. Šādos gadījumos koku var nozāģēt bez saskaņošanas ar pašvaldību, bet iepriekš to noteikti vajadzētu nofotografēt no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs) un informēt par to pašvaldības vides speciālistu vai pārvaldes vadītāju. Vismaz 5 darba dienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un vēlams arī stumbra daļu aizvākšana, lai pašvaldības pārstāvji, ierodoties objektā, varētu pārliecināties par koka bīstamības pamatotību.

Arī ārpus ciema teritoriju īpašnieki tiek aicināti pievērst lielāku uzmanību koku ciršanas atļauju saņemšanai, jo lielu koku ciršanai/zāģēšanai, saskaņā ar iepriekš minētajiem Noteikumiem, nepieciešama pašvaldības atļauja. Reizēm šie koki var izrādīties dižkoki,  kuru ciršanai nepieciešams saņemt papildus Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu. Ja zāģēšanai paredzētie koki aug kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, par kurām iedzīvotāji pat neaizdomājas, nepieciešams saņemt arī Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu.

Pieteikumu koku ciršanai var iesniegt jebkurā pagasta pārvaldē vai novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar vides aizsardzības speciālisti Daci Gražuli pa tālruni 63048460 vai mobilo tālruni 22002558. Pašvaldība nodrošina arī iespēju pieteikties pakalpojumam attālināti, izmantojot eParakstu. Fiziskas un juridiskas personas pašvaldībā var iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus. Plašāka informācija par eParakstu atrodama – www.eparaksts.lv

Īpašuma pārvaldes vadītāja Daiga Branta aicina: “Labāk lieku reizi iesniegt pašvaldībā pieteikumu koku ciršanai un būt pārliecinātiem par savas rīcības tiesiskumu, nekā saņemt administratīvo sodu.”

Par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67. panta pirmo daļu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām no 140 līdz pat 1400 euro.  Turpat otrajā daļā noteikts, ka par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro. Jāņem vērā, ka neatkarīgi no uzliktā administratīvā soda vainīgajai personai ir pienākums atlīdzināt nodarīto zaudējumu.

Vēl viens fakts, kas noteikti jāņem vērā, ir koku ciršanas aizliegums noteiktā laika periodā, tas ir, no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam. Šis aizliegums saistīts ar putnu ligzdošanas laiku. Koku ciršanas lieguma periods neattiecas uz kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, uz augļu kokiem un bīstamiem kokiem, kas var radīt apdraudējumu sabiedrībai.

Īpašuma pārvalde arī atgādina zemju īpašniekiem, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meliorācijas grāvji, to nogāzes un gultnes ir jākopj to īpašniekiem. Šīs teritorijas aizliegts aizaudzēt ar kokiem un krūmājiem. Arī par šādiem pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.