+A A
Pirmdiena, 1. Marts, 2021
Ilgvars, Ivars

Komiteju sēdes 19.septembrī

17.09.2018
  • plkst. 14:15 Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Plkst. 14:15 Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde

1. Par konkursa "Kultūras mantojuma glabātājs un popularizētājs Jelgavas novadā 2018" nolikuma apstiprināšanu.
2. Par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
3. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos "Par JN pašvaldībass pabalstiem politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem unn Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidatoriem"" izdošanu.
5. Par grozījumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par papildus jautājuma iekļaušanu Darba kārtībā 
2. Par zemes vienības sadalīšanu (Vecliepas, Lielplatones pagasts) 
3. Par zemes vienības sadalīšanu (Skaras, Vircavas pagasts) 
4. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Parka iela 38, Vircavas pagasts) 
5. Par grozījumiem 2011.gada 10.oktobra zemes nomas līgumā Nr.JEL63 (reģ. Nr.JNP/5-34.3/11/402) 
6. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu (Glūdas pag.) 
7. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu 
8. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu 
9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA RELS 
10. Pap.DK.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu SIA “RELS” 

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par papildus jautājuma iekļaušanu Darba kārtībā.
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu(1.Bērzu iela 9-5, Līvbērzes pag.; 2.Parka iela 24-6, Eleja)..
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Dzelzceļnieku iela 9-6, Eleja; 2.Drapas-3, Vircavas pag.; 3.Stadiona iela 4-16, Kalnciems)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu(1.Armijas 5-1, Svētes pag.; 2.Draudzības iela 13-1, Kalnciems).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Liepu iela 15-2, Vircavas pag.; 2.Draudzības iela 11-14, Kalnciems; 3.Milleru ceļš 6-2, Zaļenieku pagasts).
6. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumā (protokols Nr.10,33.§33.18.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”.
7. Par nedzīvojamo telpu nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Tautas nama 2-4, Vilce; 2.Ziedkalnes 26-2, Vilces pag.).
8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu(1.Smilšu iela 10, Svētes pag.; 2.Lietuvas iela 44, Eleja; 3.Birzītes, Lielplatones pag.; 4.Lietuvas iela 34A, Eleja).
9. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē(1.Stacijas iela 7a, Eleja; 2.Stacijas iela 3a, Eleja; 3.Lietuvas iela 36a, Eleja; 4.Stacijas iela 5a, Eleja).
10. Par zemes vienības sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Muiža, Zaļenieku pagasts).
11. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Auces iela 5, Glūdas pag.).
12. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Birzīte 99, Glūdas pag.; 2.Strēlnieki, Glūdas pag.).
13. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē(1.Akmentiņi, Vircavas pag.; 2.Zemgaļu lauks, Sesavas pag.).
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē(Lietuvas iela 32, Eleja).
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē(Ezermala, Vilces pag.).
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr.10, 10.§) “Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu” (Smilšu iela 3, Svētes pag.).
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
18. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu.
19. Par apkures tarifu apstiprināšanu.
20. Par apkures tarifu apstiprināšanu (JNKU).
21. Par atļauju Inesei Tarvidai savienot valsts amatpersonas amatu.
22. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos "Par JN pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidatoriem"" izdošanu.
23. Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus.
24. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē.
25. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu.
26. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Siliņi 85, Glūdas pag.).