+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Domes sēde nr. 16

26.11.2018
28.11.2018., plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stacijas iela 1-5, Sesava)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Muižas ceļš 8-3, Zaļenieku pag.; 2.Muižas ceļš 4-4, Zaļenieku pag.; 3.Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Saulrieta iela 4-2, Lielplatones pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Čema stūris, Līvbērzes pag.; 2.Pagastmājas lauks, Vilces pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Abgunstes skola)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Salvijas, Glūdas pag.; 2.Grāvmaļi, Lielplatones pag.; 3.Piestātnes lauks, Jaunsvirlaukas pag.)
8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.)
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot to SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitālā (Platones, Elejas, Jaunsvirlaukas, Glūdas pag.)
10. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Ceļmalas, Lielplatones pagasts)
12. Par ēkas nojaukšanu (Graudiņi, Svētes pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Birzes iela, Lielplatones pagasts)
14. Par zemes vienības sadalīšanu (Skaras, Vircavas pagasts)
15. Par VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" paredzētās darbības – valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 pārbūvi Jelgavas novada Valgundes pagastā akceptu
16. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
18. Par grozījumu 2014.gada 29.oktobra Jelgavas novada domes lēmumā “Par pagastu pārvalžu vadītāju savstarpēju aizvietošanu prombūtnes laikā”
19. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
20. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā
21. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.12 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā" izdošasnu
24. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu
25. Par Publiskās apspriešanas kārtības nolikuma izstrādāšanu
26. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.g. 29.decembra lēmumā (protokols Nr.21 20.§) “Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu”
27. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” realizācijai
28. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Lauku māksla” realizācijai
29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Novada mantojums”” projekta “Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” realizācijai
30. Par projekta “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu
31. Par Vilces pagasta Ķīves bibliotēkas reorganizāciju
32. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Liepu iela 18-9, Vircavas pagasts)
33. Pap.DK.Par piedalīšanos projektā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē – “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”
34. Pap.DK.Par piedalīšanos projektā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē – “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” un līdzfinansējuma piešķiršanu