+A A
Piektdiena, 10. Jūlijs, 2020
Lija, Olīvija

Domes sēde nr.1

25.01.2019
30.01.2019., plkst.15:00

Darba kārtība

1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzelzceļa ēka 1A-3, Glūdas pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Skolas iela 1-2, Eleja)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Lietuvas 65/67-26, Eleja; 2.Līgotnes 1-16, Glūdas pag.; 3.Līgotnes 1-10, Glūdas pag.; 4.Draudzības 4-2, Kalnciems; 5.Lielupes 13-4, Kalnciems; 6.Stadiona 3-12, Kalnciems)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bērzu iela 8-11, Sesavas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Pērlītes, Lielplatones pag.)
7. Par īres maksas pārrēķinu (Pērles-1, Svētes pag.)
8. Par Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
9. Par Jelgavas novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem
10. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
11. Par Jelgavas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto ārstniecības personu mēnešalgu apstiprināšanu
12. Par grozījumiem Jaunsvirlaukas pagasta padomes lēmumos (Kalnieši, Balži)
13. Par zemes vienību sadalīšanu (Lielupe, Kalnciema un Līvbērzes pag.)
14. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA IKD birojs
15. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Granti, Svētes pag.)
16. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Pakalniešu pļava, Valgundes pag.)
17. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Smilšu iela 16, Svētes pag.)
18. Par 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā” precizēšanu
19. Par grozījumiem Jelgavas novada Labklājības pārvaldes nolikumā
20. Par 2018.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.12 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā” precizēšanu
21. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Parka iela 26-11, Elejas pag.)
22. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ( Dimanti-5, Platone)
23. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Sili-3, Elejas pag.)
24. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Dzelzceļnieku iela 7-1, Eleja)
25. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-19, Vilces pag.)
26. Pap.DK.Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-2, Vilces pag.)
27. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Smilšu iela 10, Svētes pag.)
28. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Jelgavas iela 4B-52, Līvbērzes pag.)
29. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Mežvidi 64, Glūdas pag.)
30. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Klieņi-4, Sesavas pag.)