+A A
Sestdiena, 11. Jūlijs, 2020
Svens, Leonora

Domes sēde nr.2

22.02.2019
27.02.2019., plkst.15:00
Protokols
Audioieraksts (1.daļa)
Audioieraksts (2.daļa)

Darba kārtība

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Pārskats par Jelgavas novada Bāriņtiesas darbu 2018.gadā
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pūpolu iela 6-4, Kārniņi; 2.Kastaņu4-3, Sesavas pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Muižas ceļš12-4, Zaļenieku pag.; 2.Muižas ceļš14-2, Zaļenieku pag.; 3.Muižas ceļš12-2, Zaļenieku pag.; 4.Bērzu9-5, Līvbērzes pag.; 5.Draudzības8-60, Kalnciems)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1)Stadiona4-16, Kalnc.; 2)Muižas ceļš4-4; 3)10-3; 4)6-3; 5)4-9; 6)4-10; 7)4-11, Zaļen.p.; 8)Drapas-3, Virc.p.; 9)Celtniecības18-10; 10)18-6, Eleja; 11)Milleru c.4-22; 12)4-18, Zaļen.p.; 13)Klieņi-1, Sesavas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ciedru1, Mežciems; 2.Poķu5, Platones pag.; 3.Ķiršu iela 3, Eleja)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mierlauki, Līvbērzes pag.; 2.Rapu mežs, Līvbērzes pag.; 3.Bumbu bedres, Līvbērzes pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1)1.masīvs72, Kalnciems; 2)Ziedkalnes43, Vilces p.; 3)2.masīvs10, Kalnciems; 4)1.masīvs152, Kalnciems; 5)Lietuvas34A, Eleja; 6)1.masīvs97, Kalnciems; 7)Aurīši, Valgundes pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Graudiņi, Svētes pag.; 2.Lietuvas iela 36A, Eleja; 3.Stacijas iela7A, Eleja; 4.Stacijas iela5A, Eleja; 5.Stacijas iela3A, Eleja)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Lietuvas iela 32, Eleja)
11. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
12. Par Sesavas evaņģēliski luteriskai draudzei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
13. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Niedru iela 6, Staļģene)
14. Par zemes vienības sadalīšanu (Zaļenieku pag.)
15. Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Elejas pag.)
16. Par kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas tīkla Elejas pagastā iegādi (Dzelzceļnieku iela 11A, Eleja)
17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu AS Latvijas valsts meži (Vilce_Mežāres, Vilces pagasts)
18. Par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
19. Par konkursa „Pavasaris Elejas muižas parkā” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
20. Par projekta iesniegšanu 2019.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
21. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2019” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
22. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2019 nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu
24. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2019.gadam
25. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2019. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2019. – 2023.gadam apstiprināšanu
26. Par Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
27. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Kalnciems" pakalpojumu maksas apstiprināšanu
28. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Staļģene" pakalpojumu maksas apstiprināšanu
29. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja" pakalpojumu maksas apstiprināšanu
30. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.g. 7.oktobra lēmumā “Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci”
31. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Kārkli, Sesavas pag.)
32. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Buķu lauks, Sesavas pag.)
33. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Hermi, Sesavas pag.)
34. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Čema stūris, Līvbērzes pag.)
35. Pap.DK.Par zemes vienību ieskaitīšanu valsts rezerves zemēs
36. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Draudzības iela 11-42, Kalnciems)
37. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Meža Pakuļi 4, Jaunsvirlaukas pag.)
38. Pap.DK.Par grozījumiem 2018.gada 28.marta Jelgavas novada domes lēmumā „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.4; 10.§ 4.p.)(Parka iela 4-11, Eleja)
39. Pap.DK.Par grozījumiem 2019.gada 30.janvāra Jelgavas novada domes lēmumā „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.1; 3.§ )(Skolas iela 1-2, Eleja)
40. Pap.DK.Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
41. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu(Upes iela 21, Sesavas pag.)
42. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Vilces iela 7, Svētes pag.)
43. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Lietuvas iela 44, Eleja)
44. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu (Ungārija)
45. Pap.DK.Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos
46. Pap.DK.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “DIMZĒNI”