+A A
Sestdiena, 11. Jūlijs, 2020
Svens, Leonora

Domes sēde nr.3

25.03.2019
27.03.2019., plkst.15:00
Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stacijas1-5, Sesavas pag.; 2.Pūpolu6-10, Kārniņi)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Parka 1A, Glūdas pag.; 2.Siliņi 87, Glūdas pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazrozītes lauks, Zaļenieku pag.; 2.Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.; 3.Vecais lauks, Zaļenieku pag.; 4.Kodināšanas punkts, Zaļenieku pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kurmalīte, Jaunsvirlaukas pag.)
8. Par grozījumiem 2019.gada 27.februāra Jelgavas novada domes lēmumā „Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.2; 8.§)
9. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
10. Par aizņēmuma ņemšanu “Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei”
11. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana. (Restaurācijas nama izveidošana Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas – Zirgu stallī un Katlu mājā)” īst..
12. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai
14. Par projekta iesniegšanu 2019.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
15. Par Ārkārtas komisijas apstiprināšanu
16. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
17. Par autotransporta līdzekļu atsavināšanas un norakstīšanas lēmumu pieņemšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu
19. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu”” izdošanu
21. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkta slēgšanu
22. Par Lielplatones internātpamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma grozījuma apstiprināšanu
23. Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu(Mūrnieki, Vilces pag.)
24. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.)
25. Par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu (Līvbērzes pag.)
26. Par 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā” precizēšanu
27. Par 2018.gada 26.septembra Jelgavas novada domes lēmuma “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu SIA “RELS” (prot.Nr.13, 36§) lēmuma atcelšanu un atļaujas atjaunošanu
28. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Vaivaru lauks, Zaļenieku pag.)
29. Par dzīvokļu īpašumu izbeigšanu (Pūpolu iela 12, Kārniņi)
30. Par 2018.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
31. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 52.§.) „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes r..
32. Pap.DK.Par valstij piekritīgas zemes vienības sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu(Valsts robeža, Elejas pag.)
33. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
34. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jauneži, Līvbērzes pag.)
35. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes 2018.gada 22.augusta lēmuma (protokols Nr. 11, 3.§3.10.p.) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu