Apstiprina kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem

31.05.2019

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē apstiprināta vienota kārtība, kādā turpmāk tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem, ko īsteno fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas, kā projekta labuma guvējus paredzot Jelgavas novada iedzīvotājus. 

Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada budžeta plānā ir paredzēti finanšu līdzekļi 40 000 eiro apmērā, ko var saņemt projektu īstenotāji pašvaldības līdzfinansēšanas programmas ietvaros. Lai izvērtētu projektu saturu un pārliecinātos par to, ka pašvaldības līdzfinansētie projekti par galvenajiem labuma guvējiem patiešām nosaka Jelgavas novada iedzīvotājus, pašvaldība ir izstrādājusi vienotu līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, kas turpmāk skrupulozi reglamentēs sadarbību starp projektu īstenošanā iesaistītajām pusēm, tā nodrošinot vienotu un caurskatāmu projektu satura uzraudzības sistēmu un rezultātu kontroles procesu. 

Saskaņā ar izstrādāto kārtību, līdzfinansējumu varēs saņemt gan fiziskas personas, gan biedrības, gan nodibinājumi, gan reliģiskas organizācijas, kuru projektu aktivitātes atbildīs vismaz  3 norādītajiem kritērijiem:
*tās tiks īstenotas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;
*tās nesīs labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai);
*tās vai to rezultāts būs publiski pieejams;
*tās veicinās Jelgavas novada sociāli ekonomisko attīstību un tās ir saistītas ar kādu no jomām, t.i. Jelgavas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, novada iedzīvotāju izglītību, kultūras attīstību, kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību, iedzīvotāju veselības aprūpi, sportu, veselīga dzīvesveida veicināšanu, palīdzību sociālā riska grupām, sabiedriskās kārtības uzlabošanu, bērnu tiesību aizsardzību, vides aizsardzību, tūrisma attīstību un citām jomām, kuru finansiāla atbalstīšana ietilpst pašvaldības funkcijās. 

Līdzfinansējuma pieteikumā dalībniekiem būs jānorāda vispārēju informāciju par plānoto projektu, projekta realizācijas laiku un izmaksām. Saņemto pieprasījumu izvērtēšanu paredzēts veikt trīs līmeņos: pirmajā projekta atbilstību izvērtēs pašvaldības Attīstības nodaļas projekta vadītājs, piesaistot attiecīgās jomas, iestādes vai struktūrvienības atbildīgos darbiniekus. Tālāk projekti, kas atbildīs līdzfinansējuma piešķiršanas kārtībai, tiks virzīti izvērtēšanai un līdzfinansējuma apstiprināšanai Budžeta komisijas sēdē un, saņemot pozitīvu vērtējumu, projekti tiks virzīti  apstiprināšanai arī Jelgavas novada domes sēdē. Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā tiks sagatavots līgums par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu, noslēdzot to viena mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas.

Jāpiebilst, ka uzraugot piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu, pašvaldībai būs tiesības veikt projekta īstenošanas pārbaudi projekta norises vietā.